< >

Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken luktar eller syns. Radon är skadlig för din hälsa och det enda sättet att upptäcka gasen är att mäta med radonmätare. Radon kan finnas i byggnadsmaterial, marken och i dricksvatten. Att bo i en bostad med höga radonhalter under en längre tid ökar risken för att drabbas av lungcancer.

Radongas kan komma från:

  • Otäta fastigheter byggda på radonförande berggrund.
  • Fyllnadsmaterial, som grus och sten, som används vid husbygge.
  • Blåbetong som byggnadsmaterial.
  • Dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund.

Då behöver du mäta radon

  • När du köper ett hus
  • När du säljer ett hus
  • När du bygger ett nytt hus, bygger om eller bygger till ditt hus
  • När du ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • Om huset är byggt med blå lättbetong
  • Om det är mer än tio år sedan senaste mätningen.

När du köper eller säljer ett hus kan du göra en så kallad rådgivande korttidsmätning. En korttidsmätning tar ungefär mellan två och tio dygn och är enbart en rådgivande mätning. Den rådgivande korttidsmätningen kan inte användas för något myndighetsbeslut.

Så mäter du radon i din bostad

Du mäter radonhalten i din bostad med spårfilm, i så kallade radondosor, som du placerar i bostaden under vinterhalvåret under två till tre månader.

Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. Riktvärdet för halter i bostadshus är 200 becquerel per kubikmeter.

Så mäter du radon (Boverket) Länk till annan webbplats.

Privatpersoner i Skara kommun kan beställa mätdosor direkt från Radonova med rabatterat pris genom beställningsformuläret som finns länkad nedan.

Radonova - beställningsformulär

När beställningen av mätdosor görs genom Skara kommun, kommer en kopia av radonmätningen skickas till oss från Radonova. Den inkomna rapporten räknas som allmän handling i kommunens diariesystem.

Om du bor i hyresrätt

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att ta reda på om de mätt radonhalten i fastigheten.

I flerbostadshus är det fastighetsägaren som har ansvaret för att kontrollera och åtgärda förhöjd radonhalt. Det gäller även småhus med 1-2 lägenheter som hyrs ut.

Miljöenheten i kommunen ansvarar för tillsyn av radon i flerbostadshus och ser till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö.

Mer information om radon och metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder finns i nedanstående länk.

Radon (Strålsäkerhetsmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Gräns- och riktvärden

Värden över 200 becquerel per kubikmeter anses vara en olägenhet för människors hälsa och ska åtgärdas. 

Radonmätning

Miljöenheten rekommenderar att du i första hand gör en radonmätning för att ta reda på om du har förhöjda radonhalter i inomhusluften i din bostad. Om du har ett årsmedelvärde av mer än 200 becquerel radongas/m³, bör åtgärder vidtas för att minska radonhalten.

Radonsaneringar utförs av certifierade sakkunniga funktionskontrollanter.
På Svensk Radonförening samt Boverkets hemsida (behörighet K, radonkompetens) kan du hitta företag som utför saneringar.

Svensk Radonförening

Boverket

Radon i dricksvatten

Radon kan även nå inomhusluften via dricksvattnet om du har en egen brunn. Radon i dricksvatten kan påverka inomhusradonet på grund av aerosoler som bildas när vatten spolas och särskilt vid varmt vatten.

En radonhalt i vattnet motsvarande 1000 becquerel per kubikmeter beräknas bidra med omkring 100 becquerel per kubikmeter till inomhusluften.

För att motverka radon i dricksvatten kan man installera en radonavskiljare.

Klagomål

Om du har klagomål, läs vidare under Bostadsklagomål

Bostadsklagomål

Denna sida uppdaterades