< >

Medborgarundersökning  - kort sammanfattning

Vartannat år genomför Skara kommun i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning. SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt som ett av flera verktyg för att få en bra bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det blir en temperaturmätare på övergripande nivå för att identifiera områden som Skara kommun behöver titta vidare på. Den senast färdigställda gjordes under hösten 2021. Ett urval av kommuninvånarna, 1 200 stycken, fick svara på frågor om

Sammanfattning

Medborgarnas uppfattning om Skara kommuns som helhet

Invånarna bedömer att Skara kommun är mycket eller ganska bra som en plats att bo och leva till 86 procent, vilket är något lägre än riket, där motsvarande bedömning är 92 procent.

Medborgarnas uppfattning om Skara kommuns skola och omsorg

Invånarna bedömer att Skara kommun sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt till 81 procent, vilket är något lägre än riket, 87 procent.

Medborgarnas uppfattning om lokala arbets- och utbildningsmöjligheter

Inom detta frågeområde ligger svaren i samma nivå som 50 procent av övriga kommuners svar.

Medborgarnas uppfattning om samhällsservice

Invånare är i stort nöjda med samhällsservicen, där blandannat hela 93 procent tycker att utbudet av livsmedelsaffär nära boende är mycket eller ganska bra.

Medborgarnas uppfattning om resor- och kommunikationer

Invånarnas bedömning av gång- och cykelvägar är övervägande mycket eller ganska bra. Inom frågeställningarna kollektivtrafik till fritidsaktiviteter, utbud av laddningsstationer samt utbud av pendlarparkeringar finns möjlighet till utveckling för att uppnå nöjdare invånare.

Medborgarnas uppfattning om bibliotek, kulturliv och mötesplatser

Invånarna i Skara kommun svarar 94 procent att de är mycket eller ganska nöjda med utbudet när det gäller böcker och tidskrifter. Samtidigt är uppfattar 36 procent att utbudet av ställen för unga att träffas i kommunen som fritidsgårdar och ungdomsklubbar mycket eller ganska bra, vilket i sig är högre än riket.

Medborgarnas uppfattning om underhåll av offentliga miljöer

En stor andel av invånarna är mycket eller ganska nöjd vad gäller underhåll av offentliga miljöer. Hela 92 procent är positiva till kommunens skötsel av idrotts- och motionsanläggningar.

Medborgarnas uppfattning om trygghet i samhället

Skara kommuns invånare har en uppfattning om trygghet i samhället är låg. Bilden som svaren ger innebär att kommun ligger inom spannet för de 25 procent av kommuner där tryggheten upplevs lägst.

Medborgarnas uppfattning om klimat och miljöarbete

Skaras invånares uppfattning om klimat och miljöarbetet är generellt hög. Med undantag för frågan, om möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort det med bil eller annat motordrivet fordon, där 38 procent svarar mycket eller ganska bra.

Medborgarnas uppfattning om bemötande, information och inflytande

Av invånarna uppfattar 87 procent att de får ett mycket eller ganska bra bemötande av tjänstepersoner. Samtidig uppfattar 27 procent att de har möjlighet att delta aktivt i kommunens utvecklingsarbete genom exempelvis medborgardialog och samråd.

Medborgarnas uppfattning om jämlikhet och integration

Skara kommuns invånare uppfattning om jämlikhet och integration speglar genomsnittet av riket.

Medborgarnas uppfattning om förtroende

Skaras invånare och dess uppfattning om förtroende är generellt låg. Lägst procentandel med uppfattningen mycket eller ganska bra finns inom frågorna, om kommunens politiker upplevs som lyhörda för idéer (15 procent) och frågan om upplevelse om transparens i hur politiska beslut fattas (20 procent). Noteras att riket genomgående har låga utfall i svaren mycket eller ganska bra.

Om undersökningen

Statistiska centralbyrån (SCB) har för Skara kommuns räkning genomfört en undersökning om vad Skara kommuns invånare tycker om Skara kommun som boendeort och om den kommunala verksamheten. Undersökningen genomfördes under hösten 2021 med urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 36 procent, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med undersökningen 2020. För riket som helhet var svarsfrekvensen 38 procent. Det var första gången 2021, undersökningen genomfördes i den nya formen där sammanställningen grundar sig på procentuellt svar av mycket bra och ganska bra. Undersökning omfattar 13 delområde. Noteras att undersökningen är gjord under rådande Covid-19 pandemi.

Personerna har uppmanats att besvara frågorna utifrån ”vad de tror eller tycker om” området som frågorna gällde.

Totalt deltog 161 kommuner i Medborgarundersökningen 2021. Jämförelserna med resultatet för samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass avser de 161 kommuner som var med i undersökningen 2021. Skara kommun har deltagit i Medborgarundersökningen hösten 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 samt hösten 2021.

Undersökningen kommer ske även 2023 och kommer därefter genomföras vartannat år.

Denna sida uppdaterades