Dialogprocessens olika steg: arbetsgrupp, referensgrupp, barn och unga, dialog på orten, återkoppling, bearbeta resultat, ortsanalys, förankring, åtgärder och fortsatt dialog.
< >

Nulägesdialog

Skara kommun ska utvecklas hållbart och bidra till tillväxten i Skaraborg. Tillsammans ska vi nå 300 000 invånare. Våra tätorter är en viktig pusselbit för helheten som boende- och pendlingsorter. Här finns unika  värden som ska bevaras, samtidigt som det finns stor potential att göra något riktigt bra för framtiden för våra invånare.

Vi arbetar med medborgardialog på ett strukterat sätt. Syftet med dialogerna är att tillsammans med de som bor, vistas eller verkar i tätorterna med omnejd skapa förutsättningar för att stärka hela kommunens attraktionskraft.

Dialogerna mynnar ut i ökad kunskap både om nuläge och önskat läge. Det ger en samstämmighet som ökar möjligheterna att genomföra bra åtgärder och planer som både kommer invånarna till del och stärker helheten.

Vid nulägesdialogen deltar alla invånare med intresse och möjlighet att vara med. Barn och unga lämnar sina synpunkter och idéer genom skolan. Politiker och tjänstemän finns med runt borden under dialogen för att lyssna och ta till sig synpunkteroch idéer. Processen är återkommande.

Ett medborgarråd med referenspersoner från bygden och en utvecklingsledare från kommunen jobbar vidare med resultatet av dialogen. Politikerna tar med sig synpunkterna i den fortsatta politiska processen. Återkoppling på åtgärder sker på skara.se och genom inlägg i Medborgartidningen och i sociala medier.

Nulägesdialog i Axvall

Nulägesdialog i Eggby

Nulägesdialog i Varnhem

Nulägesdialog i Ardala 


Denna sida uppdaterades