< >

Buller

Skador på hörseln kan komma om man under längre tid utsätter sig för höga ljudnivåer, så kallat buller. På industri, gym, krogar, diskotek, konserter och vid många andra tillfällen kan ljudnivån ibland vara så hög att det finns risk för hörselskador.

Om du störs av buller

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som bullret förekommer och försök att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för din fastighetsägare att lokalisera störningen. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta miljöenheten. Störs du av buller från industrier eller andra företag kan du också kontakta miljöenheten.

Riktvärden

Naturvårdsverkets riktvärden gäller för buller från industrier, motorbanor och byggarbetsplatser. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Buller (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Vid bedömning av om buller inomhus kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening tillämpas Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om Allmänna råd om buller inomhus. Där finns riktlinjer för hur mycket det får låta i bostadsmiljö.

Vägledning om buller inomhus och höga ljudnivåer (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Ansvar, åtgärder och skyldigheter

Den som bedriver en verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. Verksamheten är därför skyldig att utreda de bullerstörningar som den egna verksamheten orsakar, och på egen bekostnad vidta åtgärder för att sänka bullernivåerna.

Samhällsbyggnadsnämnden i Skara är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken för verksamheter som kan orsaka buller. Miljöenheten kontrollerar att lagstiftningen följs. Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.

Verksamhetsutövaren kan även föreläggas att utföra och bekosta bullerutredningar och åtgärder om samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det krävs.

Klagomål

Om du har klagomål,läs vidare under Bostadsklagomål

Bostadsklagomål

Denna sida uppdaterades