< >

Eget/enskilt avlopp

I kommunen finns cirka 1800 hushåll med eget avlopp. Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att ditt avlopp uppfyller de aktuella reningskraven. Reningskravet som ställs har gällt i Sverige sedan 1969.

Bristfälliga avlopp bidrar till övergödning av vattendrag, sjöar och kustvatten. De utgör också en hälsorisk då avloppsvatten riskerar att hamna i dricksvattnet hos dem som har en egen brunn.

Du som äger en fastighet med ett eget avlopp är ansvarig för att avloppsanläggningen har ett tillstånd och är anlagd enligt tillståndet. Du ska också sköta och underhålla ditt avlopp samt löpande kontrollera att det fungerar. 

Miljöenheten inventerar egna avlopp

Miljöenheten inventerar årligen avlopp för att se till att de lever upp till de miljökrav som finns. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet. Under 2023 och 2024 kommer inventering av enskilda avlopp ske i nord östra delen av Skara kommun (Skärv, Eggby, Istrum, delar av Skånings-Åsaka, Flämslätt, Såntorp och delar av Öglunda).

Ansökan eller anmälan om eget avlopp

För att få anlägga en avloppsanläggning med toalett (WC) inkopplad krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan gör du till kommunens miljöenhet. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du vill ändra en befintlig.

Om du ska anlägga avlopp dit endast bad-, disk- och tvättvatten (BDT) går till avloppsanläggningen krävs en anmälan.

Lämna in din ansökan/anmälan i god tid, eftersom det kan behövas tidskrävande utredningar av platsens förutsättningar och samråd med grannar med mera innan vi kan fatta beslut.

Ansökan om enskilt avlopp Länk till annan webbplats.

Så här ansöker/anmäler du om eget avlopp

Det är du som sökande som har ansvar för att ta fram de uppgifter som behövs för att ansökan/anmälan ska vara komplett. Miljöenheten kan berätta vilka avloppstekniker som har möjlighet att klara skyddsnivån på den aktuella platsen. Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som gäller på platsen för avloppet.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för prövning av ansökan/anmälan. Avgifter regleras i taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Nedan finns en kort beskrivning av ansökningsprocessen för eget avlopp:

  1. Innan du skickar in ansökan/anmälan bör du ta kontakt med en entreprenör eller konsult för att diskutera bland annat val av anläggningstyp, grundvattennivå, läge för dricksvattentäkter och möjlighet till slamsugning.

  2. Efter utredningarna har gjorts. Ansöker gör du via vår E-tjänst.
    Ansökan om enskilt avlopp Länk till annan webbplats.

  3. Miljöenheten kontaktar sökande för platsbesök där vi tillsammans går igenom ansökan/anmälan och inspekterar platsen där avloppet ska anläggas samt begär in kompletteringar vid behov.

  4. När ansökan/anmälan bedöms vara komplett kan miljöenheten bevilja tillstånd för avloppsanläggningen och sökande kan efter 3 veckor påbörja anläggandet av avloppet.

  5. När avloppet är anlagt ska en entreprenörsrapport och fotodokumentation från anläggandet skickas in till miljöenheten.

På avloppsguiden.se kan du läsa mer om att anlägga nytt avlopp och söka efter diplomerade entreprenörer.
Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades