< >

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på tak och andra hårdgjorda ytor som till exempel asfalt. Under naturliga förhållande tränger större delen av vattnet ner i marken innan det når vattendragen. I tätbebyggda områden med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor rinner vattnet istället på marken och via dagvattenledningar och diken direkt ut till närmsta vattendrag.

Skara kommun har tagit fram policy och riktlinjer för hur dagvatten ska tas om hand. De finns i styrdokumentet ”Policy och riktlinjer för dagvatten i Skara kommun” som anger kommunens ambitionsnivåer för dagvatten och dess hantering. Länk till styrdokumentet finns under information.

När kan dagvatten bli ett problem?

Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växter, eller renas när det rinner genom marken. När mängden hårdgjorda ytor ökar leder det till att mer dagvatten bildas istället för att vattnet tränga ner i marken och bilda grundvatten.

I stadsmiljö med många tak, asfalterade ytor och stenlagd mark, rinner dagvattnet snabbt av på ytan utan att först infiltreras eller renas. Dagvatten kan då föra med sig olika föroreningar och skräp ut i vattendragen eller närliggande sjöar.

När regnvattnets naturliga väg förändras blir dagvattenavrinningen både större och snabbare. Problemet är att dagvattensystemet bara är dimensionerat för att klara av ett normalstort regn och blir överbelastat vid alltför kraftiga regn. Om ett flertal hårdgjorda ytor tillkommer som en följd av tätortens expansion och förtätning utan att dagvattensystemet utökas kan ledningssystemet bli överbelastat, vilket kraftigt ökar risken översvämningar.

Kraftiga skyfall behöver hanteras genom säker höjdsättning av bebyggelsen. Extrema regnvolymer går inte att hantera enbart med slutna rörsystem utan det krävas möjligheter att fördröja stora regnvolymer på planerade översvämningsytor.

Kommunens ansvar

Kommunen har det övergripande ansvaret för den fysiska planering och den lokala samhällsutvecklingen. Som huvudman för allmänna platser och vägar är kommunen skyldig att avsätta och utforma lämpliga ytor för en hållbar dagvattenhantering, både i nya och befintliga miljöer.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som har ansvar för dagvattenanläggningen inom sin fastighet. Ansvaret inkluderar funktion, drift och underhåll av fördröjnings- och reningsanläggningar samt ansvar för god kvalitet på utgående vatten i anslutningspunkten. Fastighetsägaren ansvarar även för att avleda dagvattnet så att det inte skapar problem nedströms och skadar grannarnas fastigheter.

Denna sida uppdaterades