< >

Barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA)

I Skara finns BOA - barnomsorg på obekväm arbetstid som en enskild verksamhet och vänder sig till barn vars föräldrar som arbetar på kvällar, nätter eller helger. BOA har sin verksamhet i en del av förskolan Björkbackens lokaler på Skolgatan 29. 

Kommunen är inte skyldig att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Därför kan liknade verksamheter skilja sig åt mellan olika kommuner.

Skara kommun erbjuder barnomsorg på kvällar, helger och röda dagar med undantag för julafton och juldagen då det är stängt. BOA-verksamheten är öppen för barn som fyllt ett år till och med sommarlovet då barnet fyller 13 år.

Begränsat antal platser

På BOA i Skara finns endast ett begränsat antal platser och därför kan det vara kö till BOA. Sökande till BOA omfattas inte av platsgarantin som våra vanliga förskolor. När en plats blir ledig erbjuds den till det barn som står på tur. 

Ansökan till en BOA-placering

Du som vårdnadshavare behöver göra en särskild ansökan via blanketten Ansökan BOA. Du hitttar blanketten under E-tjänster och blanketter.

Ansökan BOA Pdf, 143 kB.

Du kan ansöka om BOA-placering om du har behov av barnomsorg på grund av kvälls-, natt- och/eller helgarbete. För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet  omsorgsbehov och att behovet inte kan ordnas på annat sätt.

Du behöver ha behov vid minst fyra tillfällen på en månad och ha en anställning på minst tre månader.

Verksamheten vänder sig inte till vårdnadshavare som studerar eller har praktik på obekväm tid.

Plats i omsorg på obekväm arbetstid upphör vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.

Vid ansökan till BOA-placerings ska du kunna styrka behovet med:

  • Tjänstgöringsintyg som bekräftar arbete på obekväm tid.
  • Arbetstidsschema

Läsårsvis eller när en anställning förändras ska intyg och scheman som styrker fortsatt behov lämnas till rektor. Annars kan placeringen sägas upp om behov inte längre kan påvisas.

Rektorn har rätt att kontakta din arbetsgivaren för kontroll av lämnade uppgifter. Denna kontroll kan göras även under pågående placering.

Sammanboende vårdnadshavare

Vid två sammanboende vårdnadshavare ska båda lämna intyg från arbetsgivaren som styrker att man innehar arbete på obekväm arbetstid.

Du betalar en avgift för din barnomsorgsplacering månadsvis och debiteras enligt Skara kommuns taxa.

  • Har du endast en plats på BOA gäller Skara kommuns fastställda taxeregler för barnomsorg.
  • När din plats på BOA kombineras med en dagtidsplacering betalar du enbart för dagplaceringen.

Kommunen ska enligt kap. 25, § 5 Skollagen (2010:800) sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs, med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Med barnomsorg på obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

Bestämmelsen innebär inte någon rättighet för vårdnadshavare att få barnomsorg vid obekväm arbetstid. 

Schema

Det är vårdnadshavares arbetstider samt resor till och från arbetet som ligger till grund för barnens schematider på BOA. Schemat fastställs av rektor tillsammans med vårdnadshavare.

Vårdnadshavare ska lämna in schema var sjätte vecka för att barnomsorg ska kunna garanteras. Akuta schemaändringar ska skyndsamt meddelas BOA och godkännas av rektor men i dessa fall kan omsorg inte alltid garanteras.

Verksamheten stänger under två veckor på sommaren. Vilka veckor det blir bestäms under våren. 

Frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare ska snarast meddela BOA om barnet är sjukt och inte kommer.

Blir barnet sjukt under pågående omsorgspass har personalen rätt att ringa efter dig eller den du som utsett, som då är skyldig att hämta barnet.

Blir du som vårdnadshavare sjuk görs en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning. Rektor beslutar om vistelsetiderna.

Du avslutar BOA-placering via appen Edlevo. Tänk på att ange ditt barns sista närvarodag när du gör uppsägningen. Meddela även BOA-personalen att ditt barn ska sluta.

Uppsägningstiden är två månader och räknas från det datum uppsägningen inkommer till kommunen.

Uppsägning på grund av andra skäl

Har du inte använt din plats under två månaders sammanhängande tid utan särskilda skäl kan platsen sägas upp av kommunen. Det kan ske med omedelbar verkan eftersom du därmed inte uppfyller vilkoren för placeringen.

Kommunen kan säga upp din BOA-placering om behovet understiger fyra tillfällen under en månad. 

Förskola

Barn som är mellan ett och fem år och som är i behov av en förskoleplacering även på dagtid (kl 06:00-18:30) behöver även ha en placering på en ordinarie förskola. 

I dagsläget kan vi inte garantera en placering på förskolan Björkbacken men du kommer få plats på någon av kommunens förskolor inom fyra månader efter att din ansökan inkommit.

För skolbarn

Barn som går i skolan och som är i behov av barnomsorg under både dag- och nattetid behöver även ha en placering på skolans fritidshem. 

Gör din ansökan till förskola eller fritids här Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om förskola eller fritidshem så finns det mer information under respektive verksamhet.

Förskola

Fritidshem

Barn som går på fritidshem erbjuds vid behov skjuts med taxi mellan fritidshem/skola och BOA. Taxiresor erbjuds inte till och från bostaden.

Om barnet inte kommer direkt från fritidshem/skola är det vårdnadshavarens ansvar att barnet kommer till BOA.

Denna sida uppdaterades