< >

Budget

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. I budgeten presenteras även de övergripande mål som ligger till grund för de ekonomiska besluten.

Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens budget.

Nämnderna bestämmer hur pengarna används i deras verksamhet. Nämnderna ansvarar också för att man uppfyller de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt för verksamheten. Senast i november ska budgeten för kommande år vara beslutad.


Strategisk plan med budget är Skara kommuns budgetdokument. Styrdokumentet beslutas av kommunfullmäktige och innehåller bland annat mål och inriktning för verksamheterna, beslut om skattesats, kommunens resultat-, balans-, kassafl ödes och investeringsbudget
samt nämndernas ekonomiska ramar. De politiska målsättningarna följer mandatperioden. Beslut om skattesats och budget gäller för 2022.

Stolthet och möjligheten att leva ett gott liv i skara, i alla livets skeden, är ledord i budgeten för 2022, det är också fokus för skara kommuns vision. Det ska möjliggöras med hjälp av prioriteringarna trygghet,
tillväxt och innovation samt tillit.

Politiskt förord

Under avsnittet Kommunens övergripande styrdokument kan du läsa om Skaras vision, politiska organisation, det ekonomiska årshjulet och Skara som arbetsgivare. Det finns också ett antal politiskt beslutade strategier som ska klargöra den önskade riktningen inom olika områden.

Kommunens övergripande styrdokument

Under detta avsnitt beskrivs de av kommunfullmäktige beslutade kommunövergripande inriktningar och mål för stadens nämnder och bolag. Här framgår även politiska prioriteringar samt riktade uppdrag till styrelse och nämnd.

Budget 2023 med plan 2024-2025

Under avsnittet ekonomisk översikt finns information och statistik om Skara kommun och omvärlden. Här framkommer sådant som i vår omvärld som påverkar oss och som kommunen måste förhålla sig till. Här framgår finansiella mål och balanskravs avstämning.

Ekonomisk översikt


Under detta avsnitt beskrivs kommunens ekonomiska förutsättningar som beräkningar av skatteintäkter och generella statsbidrag. Här beskrivs även nämndernas förutsättningar och budget ramar.

Ekonomiska förutsättningar

Under avsnittet finansiella rapporter finns samlat samtliga de av KF beslutade budgetar som tillsammans skapar helheten.

Finansiella rapporter


Under avsnittet nämnderna ekonomiska beräkningar framgår detaljerat hur nämndernas budgetramar är framräknade och förändringar från föregående budgetram.

Nämnder ekonomiska beräkningar


Denna sida uppdaterades