< >

Avgifter och taxor

Vad bygglovsavgiften blir beror på flera saker, bland annat vad du ska bygga, om din fastighet ligger innanför eller utanför detaljplanerat område eller hur komplext ditt bygge är. Oftast behöver du också ha en karta som du beställer från kommunen.

Vad kostar det?

En avgift tas ut för att pröva ditt ärende. Det gäller både förhandsbesked, bygg-/rivningslov och anmälan.

Byggnadsnämndens avgifter  Länk till annan webbplats.(Boverket)

Avgiften grundar sig på kommunens taxa och beror bland annat på hur omfattande ärendet är.  

Mervärdeskatt utgår inte på myndighetsutövning.

Det finns 2 undantag där mervärdesskatt debiteras enligt PBL

Mervärdesskatt vid avgifter enligt PBL | SKR Länk till annan webbplats. (Sverige Kommuner och Landsting)

Plan- och bygglovstaxa Pdf, 361.1 kB.

Eftersom avgiften avser prövningen av ärendet kommer du faktureras även om du får avslag på din ansökan. Kommunens rådgivning är däremot gratis.

Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift om du bygger/river eller tar i anspråk en byggnad utan lov. I en del fall kan du bli tvungen att återställa eller riva det du byggt.

Tänk också på att du inte börjar bygga förrän du fått både bygglov och startbesked. Även i de fallen har kommunen skyldighet att ta ut en sanktionsavgift.

Räkneexempel  2023

Här hittar du några räkneexempel och en ungefärlig avgift för de mest förekommande bygglovs- och/eller anmälningsärenden

Exemplen är baserade på 2023-års taxa

Tänk på att det kan tillkomma vissa avgifter t ex: planavgift,
avgift för kartor, utsättning mm


Attefallsåtgärder                                    3 200- 3 400 kronor

Eldstad inkl skortsten/rökkanal               1 300 kronor


Mindre fasadändring                         2 500 kronor

Inglasat uteplats/uterum                  3 700 kronor
oavsett storlek                 

Garage/uthus >50 kvm                    3 400 kronor
Garage/uthus <50 kvm                    7 000 kronor

Tillbyggnad bostadshus 40 kvm        6 800 kronor

Villa inkl garage 200-299 kvm         26 700 kronor

I många fall kan det tillkomma en så kallad planavgift som utgör ersättning för de kostnader kommunen haft i samband med detaljplanens upprättande.


Planavgift för nybyggnad av villa        31 500 kronor


Fullständig nybyggnadkarta

Innehåller: Planinformation som plangränser, bestämmelseytor och planbestämmelser. Fastighetsgränser, ajourhållen primärkarta, gränsmått, uppgifter om VA och anslutningspunkt för VA-servis.

Pris för bostadshus eller fritidshus: 8 600 kr

Pris för övriga byggnader: 8 600 kr (och stigande med tomtstorlek)

Förenklad nybyggnadkarta

Innehåller: Planinformation som plangränser, bestämmelseytor och planbestämmelser. Fastighetsgränser och ajourhållen primärkarta.

Pris för bostadshus och fritidshus: 3 450 kr

Pris för övriga byggnader 3  450 kr (och stigande med tomtstorlek)

Byggnadkarta

Innehåller: Fastighetsgränser och utdrag ur primärkartan. Layout med teckenförklaring och information om att kartunderlaget inte är ajourhållet.

Pris: 1 150 kr och DWG 1 750 kr

Landsbygdskarta

Innehåller: Fastighetsgränser, byggnader och övrig befintlig data utanför primärkartan med skyddsbestämmelser enligt Miljöbalken eller kulturmiljölagen. Layout med standardtext angående osäkra gränser och aktuella skyddsbestämmelser.

Pris: 600 kr PDF och DWG 1 150 kr

I vissa fall baseras avgiften på en timtaxa. (2024)

Timtaxa 1 100 kronor

Denna sida uppdaterades