< >

Marklov

Inom detaljplanelagt område krävs marklov när man skall schakta eller fylla upp en tomt så att den avsevärt ändrar höjdläge. Lov krävs om markens nivå höjs eller sänks mer än 50 centimeter.

Marklov kan också krävas för trädfällning och skogsplantering om sådan bestämmelse finns i detaljplanen.

Du behöver inte marklov för att schakta och fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov, eftersom byggnadsnämnden i så fall prövar eventuella förändringar av marknivån när du söker bygglov.

Du måste följa den markhöjd som står i bygglovshandlingarna, annars kan till exempel byggnadshöjden påverkas så att byggnaden blir olovlig.

Inom område som  omfattas av riksintresse t ex fornlämning, Natura 2000, landskapsbildskydd krävs det också tillstånds ifrån Länsstyrelsen, oavsett hur mycket eller lite som ska göras. 

Denna sida uppdaterades