< >

Förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk skolform, där förskolans och grundskolans kulturer möts. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för pedagogiken i förskoleklassen.

Alla vårdnadshavare som har barn som är folkbokfört i Skara kommun får i januari det år som barnet fyller sex en inbjudan att önska skola för barnet. Hur du ska göra får du information om i samband med inbjudan.

Våra grundskolor

Ett viktigt mål är att förskoleklass, grundskola och fritidshem ska knytas närmare varandra. Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassens uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande, utifrån deras olika förutsättningar och behov. Lärarnas utmaning är att möta elevernas förväntningar när de kommer till förskoleklassen, och förbereda dem för fortsatt utbildning med bibehållen lust att lära. I förskoleklassen har vi därför pedagoger som känner till innehållet i både förskolans och grundskolans läroplaner.

Vad styr förskoleklassen?

Skollagens allmänna bestämmelser om skolan gäller för förskoleklassen. I läroplanen för den obligatoriska skolan (Lgr11) ingår också förskoleklassen.
Förskoleklassen är en del av skolan, och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Däremot finns det inga uppnåendemål för förskoleklassen.
Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem och mer information om förskoleklass finns att läsa på Skolverkets webbplats under fliken ”Undervisning”.
www.skolverket.se/undervisning/forskoleklassen

Skolverket Länk till annan webbplats.

Under vecka 3 har alla våra grundskolor F-6 öppet hus.

Om du vill besöka någon av skolorna, innan du gör ditt skolval, kontaktar du rektor på aktuell skola. 

När skolvalet har stängt börjar vi skolplacera eleverna utifrån Barn- och utbildningsnämndens beslutade riktlinje för skolplacering i förskoleklass 2022-10-20 § 136.

Enligt 9 kap 15 § skollagen (2010:800) ska en elev placeras i den skola som elevens vårdnadshavare önskar att den ska placeras i. Kommunen har rätt att placera eleven i en annan skola än den önskade i två fall:

  • Att bereda eleven plats vid önskad skola skulle medföra att annan elev inte får plats i en skola nära hemmet.
  • Att bereda eleven plats vid önskad skola skulle medföra ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. 

I riktlinjen fastslås att Skara kommun betraktar en skola inom 2 kilometer från hemmet som en skola nära hemmet för en elev som ska börja förskoleklass.

I de fall en elev inte har en skola inom 2 kilometer från hemmet ska kommunen placera eleven på den skola som är mest lämplig för eleven ur kommunikationssynpunkt.

Rektor på respektive skola avgör hur många elever de kan ta emot. Urvalsgrunderna om antal sökande elever överstiger antalet platser på skolan är:

1. Skyddade personuppgifter
2. Syskonförtur
3. Skolområden
4. Relativt avstånd
5. Absolut avstånd
6. Lottning

I slutet av februari skickar vi ut beslutet om ditt barns skolplacering.

Elever i förskoleklass, som har minst 3 kilometer skolväg och är placerade i den så kallade "anvisade skolan" utifrån upptagningsområde, är berättigade till skolskjuts. Skolskjuts finns till Ardalaskolan, Gällkvistskolan, Valleskolan och Varnhemsskolan.

Om du väljer en annan skola än "den anvisade" har inte kommunen någon skyldighet att erbjuda eleven skolskjuts. Är du osäker på vilken grundskola som hör till ditt barns upptagningsområde kontaktar du vår trafikplanerare.

Regler och övrig information om skolskjuts

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Det är viktigt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, och här kommer elevhälsa in. Inom elevhälsa i Skara finns specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykolog och skolläkare.

Elevhälsa har, tillsammans med rektorer och pedagoger, uppdrag att skapa miljöer som hjälper eleverna i deras lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsa arbetar också med det som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund och arbetet mot kränkande behandling.

Eftersom elevhälsa har som uppdrag att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, har elevhälsans personal ett särskilt ansvar att utveckla varje elevs lärande och utveckling. Rektorer, pedagoger och elevhälsa har ett nära samarbete i detta.

Varje elev kommer, under tiden i grundskolan, att erbjudas flera hälsobesök och vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.

Elevhälsa

Från och med första måndagen efter sommarsammanslagningen av barnomsorgen räknas ditt barn som skolbarn och från den dagen är det en fritidshemsplacering ditt barn ska ha, om du behöver barnomsorg.

Uppsägning av förskoleplacering

Om barnet har en förskoleplacering ska du säga upp den. Uppsägningstiden är två månader och du säger upp placeringen via appen Edlevo eller på avsedd blankett. Den dag uppsägningen kommer in till barn- och utbildningskontoret räknas som uppsägningsdag. Det räcker inte att meddela förskolan att ditt barn ska sluta.

Om barnet bor växelvis hos dig och barnets andra vårdnadshavare, och ni delar en förskoleplacering, måste ni kontakta vår barnomsorgsadministration för att avsluta placeringen.

Ansökan om fritidshemsplacering

Ansökan om en fritidshemsplacering gör du via vår e-tjänst för förskola/fritidshem eller på avsedd blankett. Barnet kommer att få sin placering på den skola där det får sin skolplacering. Vänta med att ansöka om fritids tills du fått beslut om skolplacering, och du vet från och med vilken dag du behöver barnomsorg.

Om barnet bor växelvis hos dig och barnets andra vårdnadshavare, och ni båda har behov av barnomsorg, måste ni kontakta vår barnomsorgsadministration för att få en delad placering.

Enstaka dagar

Om du i vanliga fall inte har behov av barnomsorg, men skulle behöva det tillfälligt under lovdagar eller andra enstaka dagar, kan du använda dig av ”fritids enstaka dagar”. Då kontaktar du aktuellt fritidshem och meddelar att du behöver en tillfällig placering. Fyll i blanketten ”Anmälan om fritids enstaka dagar” och lämna den till fritidshemmet på ditt barns skola. Avgiften är 100 kronor per tillfälle och barn. Maxavgiften per månad och familj är samma som för ordinarie fritidshemstaxa.

Självserviceportalen Länk till annan webbplats.

Fritidshem

Jag har fått inbjudan till skolval. Hur ska jag göra valet?
Du loggar in med BankID på kommunens e-tjänst för skolval.
Självserviceportalen Länk till annan webbplats.

Jag har inte BankID. Hur gör jag skolvalet?
Kontakta oss så får du en blankett som du kan använda.
grundskola@edu.skara.se

Jag har gjort skolvalet för barnet. Är barnet garanterad plats på vald skola nu?
Nej, skolvalet är en önskan om skolplacering. Skolplaceringen följer Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinje för placering av elev i förskoleklass.
Placering i förskoleklass

Jag och barnets andra vårdnadshavare bor ihop och är överens om skolvalet. Varför måste båda vårdnadshavarna svara?
Kommunen behöver båda vårdnadshavarnas underskrift för att säkerställa att ni är överens om skolvalet.

Den som loggar in först väljer skola och den andre behöver sedan bara välja att acceptera det valda alternativet.

Om vi saknar en vårdnadshavares godkännande räknas valet som ogiltigt och kommunen kommer skolplacera barnet.

Jag och barnets andra vårdnadshavare är inte överens om skolvalet. Hur ska vi göra?
Gemensam vårdnad för ett barn innebär att ni behöver komma överens om beslut som rör barnet.

I de fall det inte går att lösa kommer kommunen att skolplacera barnet. 

Barnet ska börja på friskolan Metis i Skara. Ska vi ändå svara på skolvalet?
Om ni fått definitivt besked från Metis att barnet fått plats hos dem meddelar ni oss det genom att skicka ett mail till oss, så tar vi bort er från det kommunala skolvalet. Metis kommer ge oss intyg på de barn de erbjuder plats.

Barnet ska börja på en friskola/kommunal skola i en annan kommun trots att barnet är folkbokfört i Skara. Ska vi ändå svara på skolvalet?
Ni ska göra en ansökan om skolplacering för elev med annan folkbokföringsort. Blankett för det får ni från den aktuella kommunen/friskolan. När handläggningen av ansökan är godkänd kommer vi att registrera barnet som skolplacerad på aktuell skola. 

Vi är osäkra på vilken skola vi ska välja. Kan vi få besöka skolorna?
Alla grundskolor F-6 har öppet hus under vecka 3. Kontakta rektor på den skola du vill besöka för att bestämma tid. 
Våra grundskolor

Vi är inte nöjda med skolplaceringen. Vad ska vi göra?
Ni har rätt att överklaga placeringen till Skolväsendets överklagandenämnd.
Hur man överklagar Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades