< >

Modersmål

Skara kommun erbjuder modersmålsundervisning för elever som går i grundskola och anpassad grundskolan för att ge möjlighet att utveckla kunskap i och om sitt språk. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Du som vårdnadshavare behöver ansöka om modersmålsundervisning.

I Skara samordnas modersmålsundervisningen mellan grundskolorna, vilket innebär att ditt barn kan få sin modersmålsundervisning i en annan skola än hemskolan. Undervisningen sker utanför ordinarie skoltid.

Elever i grundskolan och grundsärskolan, åk 1-9, ska erbjudas undervisning i modersmål om

  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Om det finns minst fem elever som önskar modersmålsundervisning i ett språk är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning i det språket under förutsättning att det finns lämplig lärare för uppdraget. Det är rektor som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

Kommunen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elev som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Eleven måste dock ha goda kunskaper i språket.

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk

Elever som tillhör ett av de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, roman chib och samiska) har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Språket behöver inte vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och eleven behöver inte ha några kunskaper i språket.

Kommunen är skyldig att anordna undervisning i minoritetsspråket om

  • en elev vill ha undervisning (finns inget krav på fem elever)
  • det finns lämplig lärare

Det är rektor som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål.

Elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Betyg

Betyg ges i modersmål för elever i åk 6-9 vid samma tillfälle som övriga ämnen.

Ansökan modersmålsundervisning

Du som vårdnadshavare ansöker och säger upp modersmålsundervisning via vår e-tjänst.

När en elev börjat sin undervisning i modersmål gäller närvaro för dessa lektioner precis som övriga lektioner i skolan.

Denna sida uppdaterades