< >

Cisterner

Du som använder en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt.

Informera miljöenheten

Du måste informera miljöenheten skriftligt senast fyra veckor innan du installerar en cistern.

 • Om du ska ta en cistern ur bruk ska du informera miljöenheten. Detta ska göras senast i samband med att tömning och rengöring genomförs.
 • Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern måste du omedelbart informera miljöenheten.

Länk till Självserviceportalen: Cistern - anmälan Länk till annan webbplats.

Krav på konstruktion och funktion

Generella krav på cisterners konstruktion och skyddsanordningar, märkning med mera, finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.

 • Bland annat ska de vara av material som klarar både de vätskor som förvaras och den miljö cisternerna ska förvaras i (exempelvis utomhus).

 • Rörledningar, påfyllnadsanordningar och annat ska utformas för att minimera risker för utsläpp.

 • Varje cistern ska ha en märkning som bland annat ska ange tillverkningsår, volym och ID-nummer. Denna märkning ska hållas läslig under hela cisternens livslängd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Reglerna omfattar alla cisterner som:

 • Är större än 1 kubikmeter, 
 • Innehåller brandfarliga vätskor (flampunkt upp till och med 100°C) eller spillolja,
 • Oavsett placering (inomhus, utomhus, i mark eller ovan mark).

Reglerna gäller även för rör- och slangledningar som är sammankopplade med cisternen

Placering och säkerhet

För att undvika läckage från cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor måste cisternen kontrolleras regelbundet. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om "Skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor" ska kopia på utförda kontroller skickas in till miljöenheten.

En cistern ovan jord ska placeras på ett stadigt och tätt underlag samt vara skyddad mot yttre påverkan. Den ska kunna kontrolleras runt om och ha överfyllnadsskydd.

Alla cisterner bör ha ett sekundärt skydd, det vill säga en invallning som samlar upp eventuellt läckage. Cisterner utomhus bör ha tak så att inte regnvatten samlas i invallningen.

Cisternen ska besiktigas regelbundet och ska ha en märkning från senaste kontrollen med datum för när besiktningen utfördes och för nästa besiktningstillfälle.

Kommunen ska få kännedom om:

 • installation av cistern för brandfarlig vätska eller spillolja kommer ske
 • skicka in kopior på utförda kontroller
 • om en cistern ska tas ur bruk
 • om det finns anledning att misstänka förorening av mark eller vattenområde.

Om brandfarliga vätskor kommer ut i naturen kan både mark och vatten förorenas. Naturvårdverket har föreskrifter vilket ställer krav på den som äger en cistern att förebygga läckage. Tillsynsmyndigheten kontrollerar att du som äger en cistern följer dessa krav.

Skrotning av cistern

En cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Miljöenheten ska få kännedom om att cistern tagits ur bruk genom att skrotningsintyget skickas in.

Mer information

Nedan finns länkar till Naturvårdsverkets föreskrifter och information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner (Naturvardsverket) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades