< >

Mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall innebär att det farliga avfallet lagras på annan plats än där det har uppkommit. Mellanlagringen ska antingen anmälas till kommunens miljöenhet eller sökas tillstånd för hos Länsstyrelsen beroende på mängd.

Vad innebär mellanlagring?

Mellanlagring förutsätter att avfallet lagras i samma skick som när det blev avfall. Det vill säga att ingen bearbetning får genomföras. Att lagra avfallet på platsen där det har uppkommit i väntan på borttransport är inte mellanlagring.

För att räknas som mellanlagring får avfallet lagras upp till ett år innan det slutligen omhändertas eller tre år innan det återvinns eller behandlas. Om lagring sker längre tid räknas det som deponering och är tillståndspliktigt oavsett mängd.

Exempel på mellanlagring kan vara att en butik tar emot uttjänta elektriska eller elektroniska utrustningar och förvarar detta i butiken eller på annan plats. Ett annat exempel kan vara att ett kylserviceföretag tar med sig förbrukad köldmedia tillbaka till företaget för att "samla på" sig innan det skickas för destruktion.

Anmäl eller ansök

Beroende på verksamhetens lagringsvolym ska du antingen anmäla till kommunen eller ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

En anmälan ska lämnas in till kommunen om mängden avfall inte vid något tillfälle överstiger:

  • Mer än 5 ton oljeavfall
  • Mer än 30 ton blybatterier
  • Mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter
  • Mer än 50 ton uttjänta motordrivna fordon 
  • Mer än 30 ton impregnerat trä
  • Mer än 1 ton annat farligt avfall

Lagring av större volymer än vad som är uppräknat ovan är tillståndspliktig verksamhet. Ansökan om tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Pdf, 164.5 kB.

Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades