< >

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering.

Beroende på vilken typ av verksamhet du planerar att starta kan den vara tillstånds- eller anmälningspliktig.

Tillståndspliktig verksamhet kan till exempel vara större industrier, avfallsanläggningar, täkter, medelstora förbränningsanläggningar, djurhållande lantbruk eller vindkraftsanläggningar.

Anmälningspliktig verksamhet kan vara exempelvis mekanisk verkstad, verkstad för lackering och annan ytbehandling, drivmedelsstation, fordonstvätt, kemtvätt, anläggning för motorsport eller skjutbana.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

Miljöprövningsförordningen (2013:251) - Sveriges Riksdag Länk till annan webbplats.

Ifall du startar en miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt utan att anmäla det till kommunen kan det innebära en miljösanktionsavgift. Anmälan ska skickas in till miljöenheten senast sex veckor innan du startar din verksamhet.

Miljöfarliga verksamheters indelning

A-verksamheter

De kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.

B-verksamheter

De ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten

C-verksamheter

De ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till samhällsbyggnadsnämnden i kommunen.

U-verksamheter

Här finns inte krav på varken anmälan eller tillstånd men de ska ändå följa kraven i miljöbalken och kommunens miljöenhet utövar tillsyn.

Krav

Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav, lagar och andra regler som gäller för din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Ändrad verksamhet

Tänk på att vissa ändringar i din miljöfarliga verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktiga. Exempel på detta kan vara ändrande utsläpp, ändringar i produktionsvolym eller installation av ny/annan teknik.

Ändrad verksamhetsutövare

Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.

Mer information på länsstyrelsens hemsida
Miljöfarlig verksamhet (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades