< >

Vad betalar jag för?

Här förklaras vad du som verksamhetsutövare betalar för och vad som ingår i tillsynsavgiften som kommunen tar ut.

Skydd för hälsa och miljö

Vilka regler gäller?

I miljöbalken och tillhörande förordningar finns regler om vilka verksamheter som omfattas av balkens krav för att skydda människors hälsa och miljön. Både stora och små verksamheter omfattas.

Syftet med miljöbalken är att underlätta en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö.

I miljöbalken återfinns särskilda regler om hur kommunens tillsyn ska gå till. Det finns också regler som säger att kommunen får ta betalt av verksamhetsutövarna för att finansiera tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar”, dvs den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala kommunens kostnader för tillsynen.

Tillsyn- och prövningsavgift

Miljöfarlig verksamhet omfattas av en fast årlig tillsynsavgift eller en timavgift. Hur mycket man ska betala beror på vilken typ av verksamhet det är och vilken omfattning verksamheten har. Verksamheter betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per besök för kommunens tillsyn. Avgifterna ska täcka kommunens kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket enkelt uttryckt innebär att kommunernas tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiften och dess storlek.

Kommunen kan vid vissa omständigheter justera den fasta årliga avgiften för en hel bransch. Detta sker genom reglering i taxan, tex om tillsynsbehovet för branschen visar sig vara lägre än tidigare beräknat. Nedsättning av avgiften kan även ske med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid, egenkontroll eller andra omständigheter. Ett avgiftsbeslut kan överklagas.

Vanliga frågor om avgiften

Varför ska jag som verksamhetsutövare betala en avgift till kommunen för att man besöker min verksamhet?

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. Därför måste kommunen ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan är utformad så att en bransch/verksamhet som bedöms utgöra en högre risk för människors hälsa eller miljön får betala mer än den som bedöms utgöra en lägre risk.

Varför behöver inspektörer besöka min verksamhet?

Kommunen kontrollerar bla att verksamheten följer miljöbalken och att egenkontrollen sköts. För att göra det besöker kommunen verksamhetsutövarna med jämna mellanrum. Hur ofta du får besök beror i första hand på verksamhetens risk. Om verksamheten har liten risk för påverkan på hälsan eller miljön sker besöken kanske en gång vart tredje år, men om risken för påverkan är stor kan det bli flera besök varje år.

Varför ska jag betala för fler timmar än för den tid som inspektören besöker min verksamhet?

I årsavgiften ingår mer tillsynsarbete än den tid som inspektören besöker verksamheten. Inför besöket måste inspektören förbereda sig så att han eller hon känner till verksamheten och vad som hänt vid tidigare besök. Efter besöket skriver inspektören en rapport som måste vara väl underbyggd.

I Sveriges riksdag och inom EU beslutas då och då om nya regler som inspektörerna behöver sätta sig in i. De kan också behöva känna till ny teknik inom de olika branscherna. Det går åt tid att hålla sig ajour med utvecklingen.

Ett annat sätt att bedriva tillsyn är att skicka ut broschyrer, checklistor och informationsblad som beskriver regler, hantering av problem som kan uppstå och annat som en verksamhetsutövare behöver veta för att enklare kunna följa miljöbalkens regelverk. Även planering av gemensamma branschvisa tillsynsaktiviteter täcks in i årsavgiften.

Varför kommer inte kommunen varje år om jag betalar en årlig avgift?

Det är svårt att fördela kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför måste avgifterna anpassas så att de istället blir jämnt fördelade under några år. Det innebär att din verksamhet kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker.

För företag med stor omfattning av miljöfarlig verksamhet ingår utöver flera tillsynsbesök, även att kontrollera års- och miljörapporter, analysprotokoll, genomföra sammanträden med företaget och andra tillsynsaktiviteter.

Vad ligger till grund för kommunens timkostnad?

Den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om är uppbyggd av bland annat nedanstående kostnader.

 • Personalkostnader
 • Kompetensutveckling
 • Nämndens myndighetsutövning
 • Material och utrustning
 • Kostnader för miljöövervakning
 • Försäkringar
 • Fordon
 • Lokalkostnader
 • Investeringskostnader
 • Administrationskostnader
 • Andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader

Denna sida uppdaterades