< >

Avgift och taxa för barnomsorg

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem betalar du en avgift för platsen. Du betalar för barnets placering och inte för det antal timmar som du lämnar det på förskolan.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och betalas den sista vardagen i varje månad. Du betalar avgift även när ditt barn är ledigt under exempelvis din semester.

Din avgift för barnomsorg beräknas utifrån hushållets gemensamma inkomst före skatt. Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten före skatt. 

I ett hushåll ingår alla som är folkbokförda på samma adress: ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta par och sammanboende med eller utan gemensamma barn.

Anmäl rätt inkomst

Du behöver registrera och vid förändring uppdatera din månadsinkomst i vår e-tjänst för barnomsorg och grundskola. Du kan endast registera din egen inkomst och inte din partners. 

Exempel på skattepliktiga inkomster är inkomst av tjänst, semester-ersättning, föräldra- och sjukersättning, ob-tillägg och inkomster från andra länder.

Är du osäker på din vad inkomst är kan du prata med med den/de som betalar ut din lön. 

Registrerar du inte någon inkomst kommer du att debiteras maxavgift.

Exempel på inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst är studiestöd från CSN, försörjningsstöd, bostadsbidrag, etableringsstöd med mera. (Detta är inkomster som du inte betalar någon skatt på.)


Inkomstjämförelse

Den inkomst som du anmäler till oss kommer att jämföras årligen med din fastställda årsinkomst hos Skatteverket. 

Inkomstjämförelse

I tabellen nedan ser du beräkningen av avgiften under 2024:

Förskola 2024

Barn 1: 3% av inkomsten men högst 1688 kronor/månad
Barn 2: 2% av inkomsten men högst 1125 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 563 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Fritidshem 2024

Barn 1: 2% av inkomsten men högst 1125 kronor/månad
Barn 2: 1% av inkomsten men högst 563 kronor/månad
Barn 3: 1% av inkomsten men högst 563 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Familjens yngsta placerade barn räknas som "barn 1", det näst yngsta som "barn 2" och så vidare.

Maxtaxa

Det finns ett högsta belopp för hur stor avgift du betalar, en så kallad maxtaxa. Du ska betala maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst är 56 250 kronor per månad eller mer. 

Avgiften faktureras 12 månader per år (även när barnet är ledigt). Du betalar för platsen och inte för det antal timmar du lämnar barnet. Fakturan avser innevarande månad och ska vara betald den sista vardagen i varje månad.

När första och sista vistelsemånad inte är en hel månad debiterar vi avgiften med 1/30 per dag för den del som barnet har varit placerat.

Så här kan du få din faktura

  • Kivra
  • E-faktura - anmäl via din bank
  • Via brev

Om avgiften inte betalas i tid har kommunen rätt att avsluta barnomsorgsplaceringen.

Inkomstgrundare

Är du sammanboende eller gift ska du anmäla båda som inkomstgrundare, även om barnet inte är gemensamt.

Som inkomstgrundare på en barnomsorgsplacering har du gemensamt betalningsansvar för barnomsorgsavgiften. Du ska anmäla och uppdatera din inkomst till oss och informera oss om annat som vi behöver för att avgiften ska kunna faktureras rätt. Exempel på sådana uppgifter är schema och ändrade familjeförhållande med mera.

Fakturamottagare

Om du är fakturamottagare är du ytterst ansvarig för placeringen. Det innebär att kommunen, om det blir en justering i samband med inkomstjämförelsen (tidigare avgiftskontroll), kommer att skicka fakturan/utbetalningen till dig. Det är därför viktigt att du kontrollerar att den andra inkomstgrundaren i ditt hushåll har registrerat sin inkomst och att den stämmer.

Kommunen delar inte upp beloppet mellan dem som stått som inkomstgrundare på placeringen under kontrollåret. Det är därför viktigt att fakturamottagaren kontrollerar löpande att uppgifterna som finns registrerade stämmer. 

Vill du ändra fakturamottagare anmäler du det via e-tjänst:

Växelvis boende

Föräldrar som inte bor tillsammans ska ha var sin placering utifrån sitt eget behov av barnomsorg. Avgiften beräknas då utifrån respektive hushålls inkomst med procentuell fördelning av inkomsten i de fall maxtaxa uppnås.

Om ditt barn är sjukt mer än en vecka kan du få avgiften reducerad. Från och med dag åtta görs då ett avdrag med 1/30 av månadsavgiften för varje frånvarodag. 

Ifall ditt barn har en frånvaroperiod och sedan insjuknar i samma sjukdom inom fem dagar igen, får du avdrag från avgiften utan någon karens.

Anmälan om avdrag på grund av sjukdom ska du göra på blankett. Du fyller i de dagar som barnet har varit hemma från förskolan/ fritidshemmet och lämnar sedan blanketten till en pedagog på er förskola/fritdshem som kontrollerar uppgifterna. Både du och pedagog undertecknar blanketten och skickar den till barnomsorgs-administrationen för handläggning.

Sjukavdrag-ansökan Pdf, 102.9 kB.

Från ditt barn är tre år har rätt till så avgiftsfri allmän förskola. Om du inte nyttjar den får du ett avdrag på avgiften. Då betalar du 65 % av ordinarie avgift under grundskolans terminer.

 

Den allmän förskola följer skolans läsår så under jul- och sommarlov betalar alla enligt ordinarie taxa (även om barnet är ledigt).

Den allmänna förskolan innebär att barnet har rätt till avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i förskola 525 timmar per läsår. De timmarna fördelas på 15 timmar per vecka. Tiderna för allmän förskola är tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30. Det innebär att du inte betalar någon barnomsorgsavgift under grundskolans terminer.

Om du lämnar ditt barn på andra tider får du istället ett avdrag på avgiften. Då betalar du 65 % av ordinarie avgift under grundskolans terminer.

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har det rätt till allmän förskola.

Allmän förskola

Denna sida uppdaterades