< >

Inkomstjämförelse

Skara kommun följer upp att alla familjer betalar rätt avgift för sin barnomsorgsplacering. Det är en rättvisefråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att kräva in det som fattas. 

Inkomstjämförelsen görs i efterhand med två års fördröjning. Det beror på att det är först då som Skatteverkets uppgifter finns tillgängliga. Inkomstjämförelsen för 2024 kommer att kontrollera år 2022 och är planerad till hösten 2024.

Hur går inkomstjämförelsen till?

Vi kontrollerar alla faktorer som påverkar avgiften. Den inkomst som Skatteverket beslutat att ditt hushåll haft under det år som kontrollen gäller (taxerad inkomst) får vi från Skatteverket. Den inkomsten delas med 12 och då får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 600 kronor kommer avgiften inte faktureras eller återbetalas.

När man finns med som inkomstgrundare på en barnomsorgsplacering har man skyldighet att meddela kommunen alla förändringar i hushållet som påverkar avgiften.

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets inkomst före skatt per månad. Inkomstjämförelsen innebär bland annat att vi jämför den inkomst som ditt hushåll har anmält till oss med den inkomst som ditt hushåll har haft enligt Skatteverkets taxering. 

Det är en rättvisefråga att alla familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in det som blivit fel. Inkomstjämförelsen kvalitetssäkrar att alla betalar rätt avgift för sin barnomsorg.

Fakturamottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar, men det är den som stod som fakturamottagare på placeringen under kontrollåret som kommer att bli fakturerad. Vi fakturerar bara fakturamottagaren och fördelar inte avgiften på flera personer. Om ni har separerat sedan kontrollåret ansvarar ni tillsammans för att dela betalningen mellan er.

För att få fram vilket belopp du ska betala eller få tillbaka delar vi ditt hushålls inkomst från Skatteverket med 12, vilket ger oss en genomsnittlig inkomst per månad. Efter det gör vi en ny beräkning av avgiften för kontrollåret.

Eftersom vissa justeringar av avgiften görs löpande under året måste vi samköra de justeringarna med inkomstjämförelsen. Vi kan också kontrollera att rätt familjeförhållanden är anmälda till oss. Lever man ihop ska man finnas med som inkomstgrundare på placeringen även om barnen inte är biologiska. 

Belopp under 600 kronor på helåret kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Om jämförelsen visar att du har betalat för lite avgift under kontrollåret kommer du att få en faktura på mellanskillnaden.

Fakturan ska vara betald inom 60 dagar. Om den inte är betald efter 60 dagar, och du inte har ansökt om anstånd med betalningen (förlängd betalningstid), kommer fakturan att hanteras enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande. 

Om du behöver mer än 60 dagar för att betala fakturan, kan du ansöka om anstånd. Det gör du genom att kontakta oss via telefon eller mail. Du kommer då, från fakturans ordinarie förfallodag, få ytterligare 6 månader på dig att betala fakturan. Om fakturan inte är betald efter de totalt 8 månadernas kredittid kommer den hanteras enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Under anståndstiden väljer du själv om du vill göra delbetalningar eller betala hela beloppet på en gång. Om du vill kan du betala fakturan tidigare än det anstånd du fått beviljat.

Om du anser att fakturan inte stämmer kan du bestrida riktigheten i den.
Ditt bestridande av fakturan måste vara skriftligt och vara hos oss inom 30 dagar från fakturadatum.

Det är viktigt att du beskriver noga vad det är som du inte tycker stämmer. Du måste också bifoga tydliga underlag som styrker det.

När vi har fått in de handlingar som krävs, gör vi en utredning och skickar ett beslut till dig.

Om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift under kontrollåret kommer vi betala tillbaka mellanskillnaden till dig. Innan vi gör återbetalningen kommer andra eventuella skulder som du har till kommunen att regleras. Det gäller även skulder till någon annan av kommunens verksamheter.

Inkomster från utlandet kommer inte med i kontrollen, vilket gör att du kan få besked om en återbetalning som egentligen inte stämmer. 

Du kommer att få ett brev där det står vilket belopp du ska få tillbaka enligt kontrollen. Tillsammans med brevet får du en blankett där du ska anmäla kontonummer för utbetalningen. Med din underskrift intygar du också att du inte har haft några andra inkomster än de som kommit med i kontrollen.

Om vi inte får tillbaka blanketten med kontouppgifter och din underskrift kommer vi inte göra någon återbetalning av avgiften. 

Fakturamottagare och inkomstgrundare för placeringen har gemensamt betalningsansvar, men det är den som stod som fakturamottagare på placeringen under kontrollåret som kommer att få återbetalningen. Vi fördelar inte återbetalningen på flera personer. Om ni har separerat sedan kontrollåret ansvarar ni tillsammans för att dela pengarna mellan er.

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?
Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Som fakturamottagare eller inkomstgrundare på en placering är du skyldig att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen. 

Vad ska jag göra om jag inte förstår fakturans underlag?
Du kontaktar oss via e-post eller telefon. 

Jag ska få tillbaka pengar. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?
Nej, vi kan tyvärr inte koppla ihop inkomstjämförelsen med den vanliga barnomsorgsavgiften eftersom det gäller två olika inkomstår.

Jag ska betala tillbaka, när får jag min faktura?
Inkomstjämförelser sker årligen under hösten. Under denna period kommer du kommer få din faktura. Kontrollen har gjorts utifrån fakturamottagarens födelsemånad (inte barnets). 

Hur snabbt ska fakturan betalas?
Fakturan ska betalas inom 60 dagar från fakturadatum.

Jag kan inte betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?
Då kan du ansöka om anstånd (få längre betalningstid) genom att kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan maximalt få anstånd i 6 månader från fakturans ordinarie förfallodatum. Under de sammanlagt 8 månaderna väljer du själv om du vill betala göra delbetalningar eller betala hela beloppet vid ett tillfälle. Om fakturan inte betalats under anståndstiden hanteras den enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Jag tror inte fakturan stämmer. Hur gör jag?
Om du anser att fakturan är fel kan du bestrida den (anmärka på uppgifterna i den). Ditt bestridande av fakturan måste vara skriftligt och vara hos oss inom 30 dagar från fakturadatum. Beskriv noga vad det är som du inte tycker stämmer.
Du måste också skicka med tydliga underlag som styrker det.
När vi utrett ärendet skickar vi hem ett beslut till dig.

Stängs mitt barn av från barnomsorgen om jag inte betalar i tid?
Skara kommun kommer inte stänga av några barn från barnomsorgen på grund av obetalda fakturor från inkomstjämförelsen. Efter en påminnelse kommer fakturan gå vidare till inkasso.

Varför ska jag betala tillbaka pengar?
Det vanligaste felet är att man glömt att anmäla att inkomsten ändrats.
En annan vanlig orsak är att man inte anmält delar i inkomsten som är skattepliktiga t.ex ersättning för obekväm arbetstid, övertid med mera.

Många missar att anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften.

En sammanboende vuxen ska till exempel anmälas som inkomstgrundare på barnomsorgsplaceringen, även om den personen inte är biologisk förälder till barnet.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?
De som stod som inkomstgrundare under kontrollåret har också ansvar för att fakturan blir betald, men det är den som stod som fakturamottagare som kommer att bli fakturerad. 

Kan ni inte dela upp fakturabeloppet och skicka ​en till varje inkomstgrundare?
Nej, vi fakturerar bara fakturamottagaren och kommer inte dela upp fakturan mellan inkomstgrundarna. 

Vilka politiska beslut har fattats om inkomstjämförelsen?
Beslutet om att införa retroaktiv (görs i efterhand) inkomstjämförelse tog Barn- och utbildnings-nämnden den 13 november 2014, Bun § 81. Den 22 januari 2015, Bun § 9 beslutade nämnden reglerna för inkomstjämförelsen (tidigare avgiftskontroll).

Denna sida uppdaterades