< >

Lantbruk och djurhållning

Skara kommun kontrollerar verksamheters miljöpåverkan utifrån gällande lagstiftning och genom regelbundna inspektioner, så kallad tillsyn. Vid en tillsyn kontrollerar inspektören att du som verksamhetsutövare följer aktuella miljöregler.

Djurhållning

Beroende på hur många djurenheter som finns i verksamheten sker en klassning för B, C, eller U-verksamhet. Mellanstora djurverksamheter med 100-399 djurenheter ska anmälas till kommunen.

Lantbruk med färre än 100 djurenheter, till exempel en mindre hästgård, klassas som en u-verksamhet. En U-verksamheter är inte anmälningspliktig, men kommunen kan ändå kräva åtgärder eller utredningar eftersom mindre lantbruk fortfarande omfattas av tillsynsplikt.

Ett lantbruk med minst 100 och högst 399 djurenheter klassas som
C-verksamhet. En C-verksamhet är anmälningspliktig och du behöver därför inkomma med en anmälan till kommunen. Kontakta miljöenheten för blankett.

Ett lantbruk med fler än 400 djurenheter klassas som en B-verksamhet och behöver tillstånd från Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

I Skara kommun sker miljötillsyn regelbundet på alla anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Vid en tillsyn kontrollerar en inspektör att du som verksamhetsutövare följer aktuella miljöregler utifrån gällande lagstiftning. Miljötillsyn av mindre lantbruk så kallade U-verksamheter sker utifrån klagomål och projekt.

Avgifter

Miljöenheten tar ut en avgift för att behandla anmälan samt för tillsynsbesök och handläggningstid. Tillsynsavgifter bestäms av gällande taxa beslutade av kommunfullmäktige.

Gödselhantering

Hela Skara kommun är klassat som nitratkänsligt område. Nitratkänsliga områden kräver särskild hänsyn vid lagring och spridning av stallgödsel för att minska näringsläckage till vattendrag, sjöar och hav.

Gödselhantering

Verksamhetens avfall

Beroende på om ett avfall kan skada människors hälsa eller miljön, bedöms det som icke farligt- eller farligt avfall. Avfallet från verksamheten ska återanvändas eller återvinnas. Verksamheten bör också undersöka möjligheten att minska avfallsmängden som uppkommer. Det är verksamhetens ansvar att kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det. 

Verksamhetens avfall

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller besvär för människors hälsa eller skada på egendom. Genom de egenskaperna kan medlen också vara skadliga för hälsa och miljö. Användning av bekämpningsmedel ska därför undvikas så långt som möjligt.

Bekämpningsmedel

Kemikalier

Företag och verksamheter i Sverige använder stora mängder kemikalier. Du som hanterar kemiska produkter ska ha kunskap om produkterna och mycket information finns i produkternas säkerhetsdatablad (SDB).

Kemikalier

Cisterner och dieseltankar

För att undvika läckage från cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spilloljor måste de kontrolleras regelbundet. Enligt föreskrifter från Naturvårdsverket föreskrifter ska kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller som utförts skickas in till miljöenheten. Det är också viktigt att cisternen placeras så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka.

Cisterner

Egenkontroll – rutiner för att minska miljöpåverkan

Alla som driver lantbruk, oavsett storlek, ska regelbundet kontrollera och planera åtgärder för att förebygga skadliga effekter på miljön. Det kallas att genomföra egenkontroll.

En egenkontroll innebär att du ska identifiera de områden i din verksamhet som har störst risker för miljöpåverkan och ta fram rutiner för att minska riskerna.

Du ska också följa upp hur rutinerna fungerar och fundera över hur de kan förbättras. Vid en tillsyn ska du kunna redogöra för vilka rutiner du har och hur din plan för förbättringsåtgärder ser ut.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Djurskyddskontroller utförs av Länsstyrelsen

Djurskyddskontroller utförs för att se till att du som lantbrukare följer djurskyddslagen och att djuren har det bra. Sedan 2009 utförs de av Länsstyrelsen och omfattas inte av miljöenhetens tillsyn.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt – om du behöver vägledning

Om du har frågor eller behöver vägledning är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Denna sida uppdaterades