< >

Revisionen

Revisionen finns för att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige revisorer som ska granska kommunens verksamhet. I arbetet med att granska kommunen har revisorerna hjälp av sakkunniga biträden. Revisorerna väljs ur de politiska partierna som finns representerade i kommunfullmäktige. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Revisorerna är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag.

Revisorernas uppgift

Revisorernas uppgift anges i kommunallagen. Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. På samma sätt granskar revisorerna, genom valda lekmannarevisorer, kommunens bolag.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och kommunfullmäktige.

Revisorerna granskar inte kommunens myndighetsbeslut mot enskilda kommuninvånare.

Granskingsrapporter

Denna sida uppdaterades