< >

Gödselhantering

Hela Skara kommun är klassat som nitratkänsligt område. Nitratkänsliga områden kräver särskild hänsyn vid lagring och spridning av stallgödsel och organiska gödselmedel för att minska näringsläckage till vattendrag, sjöar och hav.

Lagra gödsel

Lagringsutrymmet ska vara utformat så att gödsel inte läcker ut i omgivningen. Det innebär bland annat att flytgödsel- och urinbehållare ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar avgång av ammoniak.

Påfyllning i brunnar ska ske underifrån eller också ska påfyllningsröret gå ner under täckningen. En tät lagringsyta kan lösas på olika sätt. När du planerar en ny gödselanläggning måste du tänka på hur tömning av anläggningen ska göras. Gödselanläggningens kapacitet beräknas från antalet djur och lagringstid. Om gödselanläggningen inte har tak måste hänsyn tas till nederbörd också.

Sprida gödsel inom nitratkänsligt område

Gödsel ska spridas vid lämplig tidpunkt och under lämpliga väderförhållanden. Spridningen ska vara i anpassade mängder så att näringsämnen inte riskerar att läcka ut till vattendrag och sjöar.

När du beräknar spridningsarealen ska du utgå från att du högst får tillföra
22 kg totalfosfor per hektar och år. Det ska räknas som ett genomsnitt för hela företagets hela spridningsareal per år under en löpande femårsperiod.

Inom de nitratkänsliga områdena får du inte sprida mer stallgödsel totalt sett på din spridnings­areal ett enskilt år än vad om motsvarar max 170 kg kväve per hektar. Vid höstsådd inom nitrat­känsliga områden finns det regler för hur mycket lättillgängligt kväve du får sprida:

 • oljeväxter, max 60 kg kväve per hektar
 • annan höstsådd, max 30 kg kväve per hektar

I nitratkänsliga områden får du inte sprida gödsel på jordbruksmark som:

 • är vattenmättad eller översvämmad
 • är täckt av snö
 • är frusen
 • ligger närmare än 2 meter från en åkerkant som gränsar till en sjö eller vattendrag
 • lutar mer än 10 procent mot ett vattendrag eller en sjö.

Viktiga datum för spridning av gödsel inom nitratkänsligt område

1 augusti­–31 oktober

Under denna period får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller inför höstsådd. Grödorna ska vara avsedda för övervintring och får inte vara en fånggröda.

1 oktober–31 oktober

Under denna period får du sprida fastgödsel i växande grödor och på obevuxen åkermark. Fastgödsel från fjäderfän får du bara sprida i växande grödor. Fastgödsel är gödsel som du kan stapla i en hög som är minst 1 meter utan stödvägg.

Om du sprider fastgödseln på obevuxen åkermark under oktober ska du bruka ner gödseln till minst 10 centimeters djup inom 12 timmar från spridningstillfället.

1 november–28 februari

Under denna period är det förbjudet att sprida gödsel.

29 februari - 31 juli

Spridning tillåten

Checklista för hantering av gödsel

 • Hur stor lagringskapacitet finns det för stallgödseln?
 • Finns det skriftliga beräkningar som visar att lagringskapaciteten är tillräcklig i förhållande till hur mycket gödsel som uppkommer?
 • Är gödselplattor och gödselbrunnar täta? Finns det täckning för brunnen?
 • Finns det en gödslings- eller växtodlingsplan?
 • Har det gjorts en markkartering?
 • Används avloppsslam eller andra organiska gödselmedel?


Denna sida uppdaterades