< >

Styrdokument

Skara kommuns verksamhet styrs till stor del av dokument, så kallade styrdokument. I kommunens styrdokumentsamling (författningssamling), kan du hitta de dokument som beslutats av kommunfullmäktige och dess nämnder.

Här hittar du allt från reglementen som anger nämndernas ansvar till avgifter för kommunens tjänster. Du hittar också de mål som kommunen satt upp och de riktlinjer som styr hur dessa mål ska uppnås.

Längst ner på denna sida kan du läsa mer om de olika typerna av styrdokument. Där finns även en förteckning över samtliga styrdokument.

 

Så här beslutar kommunen

Här hittar du de dokument som styr hur ansvaret och rätten att fatta beslut har fördelats i kommunen.

Så här ser kommunens mål ut

Här hittar du många av de mål och initiativ som kommunen valt att arbeta mot.

Det mest övergripande dokumentet när det gäller kommunens mål är dock budgeten. Den kan du läsa mer om här: Skara kommuns Budget

Så arbetar kommunen

Här kan läsa om hur kommunen valt att förhålla sig till de mål och krav som finns. 

Avgifter och allmänna bestämmelser

Här hittar du taxor för de avgifter kommunen tar ut för vissa av sina tjänster samt de allmänna förhållningsregler som gäller i kommunen.

Mer information

En tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller och plats i dokumenthierarkin underlättar både för de som ska skriva dokumenten och för de som berörs av dem. Namnet anger vilken förväntan man kan ha på dokumentet.

Arbetsordning

Kommunfullmäktige styrs av en arbetsordning som kan ses som en regelbok som preciserar kommunfullmäktiges olika moment innan, under och efter sammanträdet: Arbetsordningen klargör även praktiska frågor som exempelvis hur många ledamöter fullmäktige ska ha eller vad som gäller om en ledamot inte kan tjänstgöra på sammanträdet.

Reglemente

Reglementet lägger fast ramarna för vilka av kommnens verksamhetsområden som ligger på nämnden. De fungerar alltså på samma sätt som arbetsordningen men för nämnderna. Det finns även reglementen för arkiv, arvoden (betalning) och ersättningar för förtroendevalda och färdtjänst.

Bolagsordning

Bolagsordningar kan ses som de kommunala bolagens reglemente. Likt arbetsordningar och reglementen reglerar dessa styrdokument bolagets verksamhet och utformning.

Ägardirektiv

De kommunala bolagens ägardirektiv kompletterar bolagsordningen och dessa styrdokument beskriver bland annat ändamålet och målen för bolagets verksamhet som bestäms av ägaren till bolaget. Av ägardirektivet framgår också ägarens särskilda förväntningar och krav på bolaget.

Taxor och avgifter

Kommunens taxor och avgifter bestämmer vad olika tjänster som kommunen erbjuder kostar. Det kan exempelvis gälla taxa för avfall, plan och bygglovstaxa eller taxor och avgifter för fritid.

Föreskrifter (bestämmelser)

Styrdokument under denna kategori innehåller bestämmelser om hur den offentliga miljön i Skara kommun ska upprätthållas. Exempelvis finns det allmänna lokala ordningsföreskrifter, föreskrifter för torghandel, eldning utomhus och för avfallshantering. De lokala föreskrifterna är beslutade av kommunfullmäktige medan andra föreskrifter är lagstadgade.

Strategi

Strategin (en metod för att nå ett visst mål) är det mest översiktliga och överordnade av de aktiverande dokumenten. Den anger vilka inriktningar som är viktigast för den kommunala verksamhet strategin berör.

Program

Programmet ska betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Den ska även tala om vad man vill uppnå och med vilka metoder som man vill använda. Ett exempel på ett program är bostadsförsörjningsprogrammet.

Plan

Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska tas. Den beskriver även de önskade åtgärderna så konkret att den ger direktiv till nämnder och förvaltningar att utföra olika saker. Ett exempel på en plan är handlingsplanen för våldsbejakande extremism.

Policy

Policyn anger kommunens förhållningssätt till något och därmed principer att hålla sig till. Den ger inte några fasta regler utan snarare en vägledande grund. Ett exempel är företagspolicyn.

Riktlinjer

Riktlinjer utformas oftast för en viss verksamhet och kan ses som en handbok i och med att den ger konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Ett exempel är riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Regler

Regler sätter tydliga och exakta gränser för vad som gäller i olika situationer och talar om hur en åtgärd ska göras.


Denna sida uppdaterades