Förteckning över styrdokument

Här är en förteckning över kommunens styrdokument. Styrdokumenten i sin helhet hittar du via länken nedan. 

Styrdokumenten i sin helhet 

Arbetsordningar och reglementen

 • Arbetsordning för Folkhälsorådet KF 2024-04-29
 • Arbetsordning för kommunfullmäktige KF 2019-04-29
 • Arbetsordning för revisionen 2019-2022
 • Arbetsrutin för kommunalt ungdomsråd i Skara kommun KF 2021-11-29
 • Färdtjänstreglemente gemensamt för Skaraborg KF 2021-04-27
 • Reglemente för arkiv KF 2015-11-30
 • Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda KF 2024-02-19
 • Bilaga till reglemente om arvoden och ersättningar för förtroendevalda PU 2023-11-16
 • Reglemente för barn- och utbildningsnämnden KF 2006-10-23 rev 2021-10-25
 • Regelemente för fullmäktigeberedning KF 2011-01-01
 • Reglemente för Götene-Skara gemensamma lönenämnd KF 2015-06-15 rev. 2021-06-21
 • Reglemente för intern kontroll KF 2022-02-28
 • Reglemente för kommunala pensionärsrådet KF 2010-12-14
 • Reglemente för kommunstyrelsen KF 2015-02-23 rev 2024-02-19
 • Reglemente för krisledningsnämnden KF 2008-04-28 rev 2020-03-26
 • Reglemente för kultur- och fritidsnämnden KF 2000-06-20 rev 2022-06-15
 • Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden KF 201-502-23 rev 2021-10-25
 • Reglemente för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg KF 2018-11-26
 • Reglemente för nämnden för service och teknik KF 2014-06-16 rev 2021-02-23
 • Reglemente för omsorgsnämnden KF 2006-06-19 rev 2022-02-28
 • Reglemente för revisionen KF 2007-01-01
 • Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor KF 2010-12-14
 • Reglemente för råd under kommunstyrelsen KF 2010-10-25
 • Regelemente för samhällsbyggnadsnämnden KF 2023-09-25
 • Reglemente för valnämnden KF 2014-02-24 rev 2022-02-28
 • Reglemente för brottsförebyggande rådet KF 2023-04-24

Bolagsordningar och ägardirektiv

 • Bolagsordning för Skara Energi AB rev 2022-09-26
 • Ägardirektiv för Skara Energi AB 2023 KF 2022-06-15
 • Bolagsordning Fastbit AB KF 2022-11-28
 • Ägardirektiv för Fastbit AB 2023 bolagsstämma 2022-12-01
 • Bolagsordning för Centrumbostäder i Skara AB KF 2022-09-26
 • Ägardirektiv för Centrumbostäder i Skara AB 2023 KF 2022-06-15

Delegationsordningar

 • Delegationsordning för kommunstyrelsen KS 2023-02-01
 • Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2024-05-21
 • Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden SKA-SAM 2024-03-19
 • Delegationsordning för nämnden för service och teknik NST 2023-08-24
 • Delegationsordning för kultur och fritid KFN 2023-05-08

Strategier

 • Cykelstrategi KF 2016-04-25
 • Folkhälsostrategi 2021-2023 KF 2020-10-26
 • Strategi för arbetsmarknadsfrågor KF 2021-10-25
 • Strategi för integration 2017-2020 KF 2016-12-12
 • Strategi för landsbygd 2016-2020 KF 2016-04-25
 • Strategi för näringsliv 2016-2020 KF 2016-04-25
 • Strategi för turism och besöksnäring 2014 KF 2013-12-16
 • Strategi för ökad internationalisering KF 2017-02-27
 • Strategi Leader Nordvästra Skaraborg 2014-2020
 • Strategi för kompetensförsörjning KF 2020-11-30
 • Kommunikationsstrategi för Skara kommun KF 2023-09-25

Program

 • Program för alternativ drift i Skara kommun KF 2009-06-17
 • Program för bostadsförsörjning Skara KF 2016-04-25
 • Program för IT-Infrastruktur i Skara kommun KF 2013-09-30
 • Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner KF 2022-11-28
 • Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024 gemensam Skaraborg KF 2021-06-14

Planer

 • Biblioteksplan 2019-2022 KF 2019-04-29
 • Folkhälsoinsatser i Skara kommun - folkhälsoplan 2021 KS 2020-10-07
 • Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 KS 2021-02-03
 • Lokal genomförandeplan suicidprevention 2022-2023 KS 2022-03-09
 • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism KS 2021-03-10
 • Handlingsplan till Folkhälsostrategi 2021-2023 KS 2021-06-09
 • Handlingsplan för Barn och unga i Skara kommun KS 2017-04-05
 • Miljöplan 2020-2025 KS 2020-12-09
 • Plan för avfall 2013-2021 KF 2013-09-30
 • VA-plan för Skara kommun KF 2016-04-25
 • VA-plan bilaga 1 Översiktlig beskrivning av vattenförekomster dricksvattenförsörjning och avloppshantering KF 2016-04-25
 • VA-plan bilaga 2 Handlingsplaner för VA-plan KF 2016-04-25
 • Äldreomsorgsplan 2022-2040 KF 2022-09-26
 • POSOM Handlingsplan 2023
 • POSOM Bilaga 1 Organisation
 • POSOM Bilaga 2 Arbetsuppgifter
 • POSOM Bilaga 3 Stöd för arbetet
 • POSOM Bilaga 4 Stöd för arbetet resurspersoner
 • POSOM Bilaga 5 Rollkort

Policys

 • Arbetsmiljöpolicy Skara kommun KF 2022-06-15
 • Företagspolicy för Skara kommun KF 2015-06-15
 • Policy gällande Träffpunkt Seniorkaféet ON 17-03-21
 • Medarbetarpolicy KF 2020-11-30
 • Policy och riktlinjer för dagvattenhantering i Skara kommun KF 2021-06-14
 • VA-policy för Skara kommun 2015-12-14
 • Policy för informationssäkerhet KF 2023-02-27
 • Samlingsförvaltningspolicy stifts- och landsbiblioteket, forskaravdelningen KF 2023-06-14
 • Policy för inköp och upphandling KF 2022-11-28
 • Policy för samhällsstörningar och extraordinära händelser KF 2023-11-27
 • Policy för kvalitet för Skara kommun KF 2001-12-10

Riktlinjer

 • Ekonomiska och verksamhetsmässiga styrprinciper i Skara kommunkoncern KF 2015-04-27
 • God ekonomisk hushållning med riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) i Skara kommun KF 2024-04-29
 • Riktlinje för representation och personalförmåner för förtroendevalda och anställda i Skara kommun samt riktlinje avseende mutor KF 2019-09-30
 • Riktlinjer för alkohol och droger KF 2022-11-28
 • Riktlinjer för att flagga i Skara kommun KS 2019-11-06
 • Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid BUN 2013-06-13
 • Riktlinjer för dokument- och ärendehantering KF 2021-02-23
 • Riktlinjer för enskild verksamhet barnomsorg BUN 2009-11-19
 • Riktlinjer för ersättningskommittén KF 2021-02-23
 • Riktlinjer för friskvård KS 2021-06-09
 • Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2023-06-07
 • Riktlinjer vid hot och våld KF 2022-11-28
 • Riktlinjer för skyltning MBN 2018-11-13
 • Riktlinjer för styrdokument KF 2017-12-11
 • Riktlinjer för föreningsbidrag ON 2017-10-24
 • Riktlinjer för familjehemsvård i Skara kommun ON 2017-03-21
 • Ritklinjer för arbete mot våld i nära relationer ON 2013-06-18
 • Riktlinjer för rätten att fortsätta bo tillsammans på ett äldreboende ON 2014-02-18
 • Riktlinjer för anhörigstöd ON 2019-05-29
 • Riktlinjer Skara kommun nationella minoriteter och minoritetsspråk KS 2020-05-20 p 95
 • Riktlinjer för lönepolitik KF 2020-02-24 reviderad 2021-09-27
 • Riktlinjer för tjänsteresor, inklusive policy KF 2020-02-24
 • Riktlinjer för rekrytering och introduktion KS 2021-05-26
 • Riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering och repressalier KS 2021-06-09
 • Riktlinjer för motioner och motionssvar KF 2022-02-28
 • Riktlinjer för publicering på infartsskyltar i Skara KS 2022-05-25
 • Riktlinje visselblåsarfunktion KS 2022-08-31
 • Riktlinje för lösenord- Personligt användarkonto (ADM) V6
 • Riktlinjer för informationssäkerhet - organisation och roller KF 2023-02-27
 • Riktlinje för e-signering KF 2023-04-24
 • Riktlinjer för pension KF 2023-04-24
 • Riktlinjer för rehabilitering KF 2023-06-14
 • Riktlinjer för pedagogiska och subventionerade måltider KF 2023-06-14
 • Riktlinjer för upphandling och inköp V6 KF 2023-11-27
 • Riktlinjer för ersättning vid olyckfall arbetet KS 2018-03-07
 • Riktlinjer för internetanvändning KS 20110406
 • Riktlinjer för projektarbete KS 2006-10-04
 • Riktlinjer för kommunikationskanaler och grafisk profil KF 2024-02-19
 • Riktlinjer för viltvård och skyddsjakt NST 2021-03-25

Avgifter och taxor

 • Avfallstaxa 2024 KF 2023-10-30
 • Avgifter för kopior och allmänna handlingar KF 2013-02-25
 • Avgifter och tillämpningsanvisningar inom omsorg om äldre och funktionshindrade KF 2019-02-25
 • Plan och bygglovstaxa SBN 2011-05-16
 • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och material i kontakt med livsmedel KF 2024-02-19
 • Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter. Rev KF 2021-09-27
 • Taxa för sotning i Skara kommun KF 2018-02-26 Rev SMS 2020-12-10
 • Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner SMS 2021-12-02
 • Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner SMS 2021-12-02
 • Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. KF 2019-04-29
 • Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel. Rev KF 2019-04-29
 • Taxa för upplåtelse av offentlig mark KF 2000-09-18
 • Allmänna bestämmelser - taxa för prövning och tillsyn miljöbalken, inklusive bilaga 1, 2 och 3 KF 2022-11-28
 • Indexjustering för avgift av timtaxa - miljöenheten SKMBN 2022-12-13
 • Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen KF 2022-11-28
 • Taxa och regler för brandskyddskontroll i Skara kommun KF 2018-02-26 Rev SMS 2020-12-10
 • Taxor och avgifter för fritidsenheten 2022-2023 KF 2021-06-14
 • VA-taxa 2023 för Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning KF 2022-09-26
 • Regler och avgifter för Skara stadshus lokaler KF 2023-02-27
 • Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel KF 2023-02-27

Regler och anvisningar

 • Regler för kommunalt partistöd i Skara kommun KF 2017-04-24 Reviderad KF 2021-02-23
 • Regler för skolskjutsar i Skara kommun BUN 2016-06-27
 • Regler för föreningsstöd KFN 2021-02-23
 • Regler och anvisningar för schaktning i allmän platsmark NST 2023-12-14
 • Regler och anvisningar för uthyrning av trafiköraa NST 2015-09-24
 • Anvisning för anordnande av allmänna sammankomster Kf 20000322
 • Anvisning för hantering av förfrågningar till Skara kommun avseende stöd till arrangemang KS 20110406
 • Principer för fastighetsförsäljning KF 20090427
 • Handbok - Arbete på väg SKARA-GÖTENE NST 2023-12-14
 • Tillämpningsanvisningar till arkivreglemente KS 2008-11-26

Föreskrifter och allmänna bestämmelser

 • Allmänna lokala ordningsföreskrifter Skara kommun KF 1995-11-27
 • Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp samt anvisningar ABVA KF 2018-06-11
 • Avfallsföreskrifter 2023 KF 2022-11-28
 • Bestämmelser för tomtkön KS 2013-09-04
 • Bestämmelser tidsintervaller för sotning SMS 2020-10-01
 • Finansföreskrifter för Skara kommunkoncern KF 2016-11-28
 • Föreskrifter avgift för upplåtelse av offentlig mark KF 1999
 • Föreskrifter för bidrag till enskilda vägar KF 2013-12-16
 • Föreskrifter för fastighetsföräljning KF 2009-04-27
 • Föreskrifter för gångbanerenhållning KF 1995-12-18
 • Föreskrifter för torghandel
 • Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö KF 2018-06-11
 • Skara kommuns instruktion för kommundirektören KS 2020-10-07