< >

Misstanke om barn som far illa


Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla detta till barn- och ungdomsenheten. Du kan ringa, e-posta eller skriva brev till oss.
Du har rätt att vara anonym, tänk dock då på att inte uppge din mejl, telefonnummer, namn eller andra uppgifter som kan härledas till dig.

Känner du familjen är det bra om du berättar för dem att du är orolig för barnet och att du tycker att familjen behöver hjälp. Det är bra för familjen att veta vem som gjort anmälan.

Orosanmälan

Är du orolig för ett barn i din närhet? Misstänker du att någon far illa och behöver stöd eller omsorg bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Här hittar du information om hur du gör en orosanmälan

Hur går en utredning till?

När vi får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att försöka se till att barnet får hjälp. Behovet kan redan i en första kontakt vara uppenbart. Ibland kan behovet vara svårare att bedöma och socialtjänsten måste då göra en mer omfattande utredning.

För att kunna besluta om en insats görs en utredning för att bedöma behovet av insats. En utredning kan vara mycket enkel och bestå i ett samtal med förälder och barn. Den kan vara betydligt mera komplicerad och omfatta kontakter med till exempel släkt, skola/barnomsorg, fritidsverksamhet och polis. Om det från början står klart att ingen insats behövs gör vi ingen utredning.

Frivillighet eller tvång?

Vi vill samarbeta med de familjer vi möter och gemensamt komma överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva.

Det kan vara fråga om:

  • stödkontakt med socialsekreterare
  • familjebehandling
  • kontaktperson
  • kontaktfamilj (familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående)
  • vård och behandling i familjehem eller på institution

Socialtjänsten kan komma fram till att ett barn behöver vård utanför det egna hemmet. Om vårdnadshavaren eller barnet självt, om det fyllt 15 år, inte vill detta så kan omsorgsnämnden ansöka om vård hos förvaltningsrätten. Vård utan vårdnadshavarens medgivande beslutas av domstol med stöd av lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Domstolen kan besluta om vård om det finns en påtaglig risk att barnets/ungdomens hälsa och utveckling skadas på grund av barnets hemmiljö eller ungdomens egna beteende. Vid en sådan domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde, som oftast är advokat.

Missnöjd med beslutet?

Om du är missnöjd med ett beslut som gäller dig så kan du överklaga beslutet.

Överklaga beslutet

Denna sida uppdaterades