< >

När du fått bygglov

Vad händer efter att du har fått bygglov eller lämnat in en anmälan?

 

Efter att du har fått bygglov eller lämnat in en anmälan, krävs

Om du påbörjar bygget utan att du har fått startbesked är samhällsbyggnadsnämnden skyldig att ta ut en sanktionsavgift, hjälp oss undvika detta!

För att kunna få startbesked ska du:

I startbeskedet anges speciella villkor som krävs för att få utföra åtgärden och vilka handlingar som behöver redovisas innan byggnaden får börja användas. 

Du måste få ett slutbesked innan byggnaden får tas i bruk 
Läs mer om slutbesked under rubriken Slutsamråd och slutbesked

Om det behövs tillstånd av någon annan myndighet försöker vi upplysa om detta.

För att kunna säkerställa att de tekniska kraven uppfylls och hjälpa dig att få en säker och hälsosam byggnad, ska vissa kritiska moment under byggnationen kontrolleras.

Dessa kontroller ska redovisas i en kontrollplan Länk till annan webbplats.. (Boverket/PBL - kunskapsbanken)

Det är du som med hjälp av din kontrollansvarig Länk till annan webbplats. (Boverket) tar fram ett förslag till kontrollplan. Förslaget kommer diskuteras vid det tekniska samrådet och efter eventuella revideringar fastställas i startbeskedet.

Byggenheten kallar i de flesta fall till tekniskt samråd Länk till annan webbplats. (Boverket). Syftet med det är att vi efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked.

Vi går bland annat igenom

  • förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar.
  • hur arbetet ska planeras och organiseras.

Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll som skickas till byggherren och kontrollansvarig.

Utstakning Länk till annan webbplats. (Boverket)
innebär att läget på en byggnad märks ut på marken. Det är viktigt att byggnaden placeras precis enligt beslutet i bygglovet, eftersom fel på tomten eller höjdläget kan leda till onödiga extrakostnader.

Lägeskontroll gör man när grundläggningen gjorts.

Detta ska göras av person som miljö- och byggnadsnämnden bedömer kan ta ansvar för arbetet.

Kommunens mätningsingenjör kan hjälpa dig med både utstakning och lägeskontroll.

Mättekniska uppdrag

Om du inte är fastighetsägare för den fastighet lovet gäller måste du ha fastighetsägarens tillstånd för att få genomföra åtgärden.


Vid arbetsplatsbesöket besöker vi byggarbetsplatsen för att se hur ert byggprojekt går. Arbetsplatsbesöket är ingen besiktning och endast uppenbara avvikelse kan leda till att vi ingriper.

Innan en byggnad får användas ska samhällsbyggnadsnämnden  utfärda ett slutbesked Länk till annan webbplats..

Oftast behövs det ett slutsamråd Länk till annan webbplats. innan nämnden kan ge ett sådant besked.

Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige lämnar också sitt utlåtande.

Om byggnationen avviker från ritningar och/eller kontrollplan efter att du fått bygglov kan ny ansökan krävas. 

Det kan t.ex. gälla att byggnaden:

  • Blir högre.
  • Får en större byggnadsyta.
  • Får en ny placering.
  • Får en annan utformning.

Ändring av beviljat bygglov söks bara om ändringen avser en åtgärd som redan fått bygglov och inte är äldre än 5 år. 

Ärendet hanteras som en vanlig bygglovsansökan och ett nytt bygglovsärende kommer att skapas. Om grannar har fått yttra sig tidigare, kommer de i de flesta fall att få göra det igen.

Denna sida uppdaterades