< >

Överklaga beslut

Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser

Om du har ansökt om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga.

Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv.

Hur överklagar jag?

Om omsorgsnämnden fattar beslut om att avslå din ansökan kommer du få ett skriftligt beslut. Omsorgsnämnden är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning.

Om du behöver hjälp och information om hur du gör för att överklaga kan handläggaren hjälpa dig.

I besvärshänvisningen kan du läsa hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande (begäran att beslut ska prövas i högre instans och ändras enligt yrkande). Du kan också få information av din handläggare om hur du gör för att överklaga.

För att förvaltningsrätten ska kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit in till omsorgsnämnden inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet.

Vad ska jag skriva i en överklagan?

  • Tala om vilket beslut du överklagar och ange de ändringar av beslutet du begär. Skicka med sådant som du anser har betydelse för ärendet, men som du inte redan lämnat.
  • Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Skriv under överklagan. Om du anlitar ombud (person som har fullmakt att  föra talan för en annan person) kan ombudet skriva under skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Vem skickar jag mitt överklagande till?

Du skickar ditt överklagande till:

Omsorgsnämnden
Skara kommun
532 88 Skara

Vad händer med min överklagan?

Din överklagan lämnas till den handläggare som fattat beslutet. Handläggaren kontrollerar att överklagan inkommit i rätt tid och bedömer om det finns något skäl att ompröva beslutet.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga omsorgsnämndens) beslut.

Överklagan är kostnadsfri.

Denna sida uppdaterades