< >

Överklaga beslut om bygglov

Är du inte nöjd med det beslut som fattats  har du rätt att överklaga beslutet. Ta kontakt med din handläggare så hjälper han dig.

 

Beslut om lov kan fattas av samhällsbyggnadsnämnden eller av en tjänsteman genom delegation från nämnden. Om beslutet delegeras innebär det att en tjänsteman fått i uppdrag att fatta beslutet i nämndens ställe. Det är nämnden som bär det fulla ansvaret för besluten, både när nämnden själv beslutar och vid delegation.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om vad beslut om bygglov, marklov och rivningslov ska innehålla. Vissa uppgifter måste finnas med men samhällsbyggnadsnämnden avgör själva vad varje enskilt beslut behöver innehålla utöver det.

Ditt överklagande ska ha kommit in till  samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Om du inte blivit delgiven beslutet ska överklagande ha kommit in till samhällsbyggnadsnämnden senast fyra veckor efter publiceringen i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT Länk till annan webbplats.).

En kontroll (rättidsprövning) görs, av beslutande nämnd eller tjänsteman, för att säkerställa att överklagandet kommit in i tid. 


Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange:

  • Beslutsdatum
  • Ärendenummer

Redogör för:

  • Vad beslutet gäller
  • Varför du vill att beslutet ska ändras
  • Vilken ändring du begär


Skicka också med de handlingar som du anser har betydelse.

Underteckna skrivelsen
Uppge

  • namn
  • Postadress
  • Postnummer och ort
  • Telefonnummer/Mobilnummer
  • E-postadress

Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna skrivelsen om du skickar med en fullmakt.

Skicka ditt överklagande till:

Skara kommun
Byggenheten

532 88 SKARA

eller skicka e-post till  bygg@skara.se

Ansvarig nämnd är Samhällsbyggnadsnämnden


Efter rättidsprövning skickar en tjänsteman in ärendet för bedömning av Länsstyrelsen.


Du är välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor. Vill du få en bokad tid för ett samtal kan du boka det via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver e-legitimation.  

Denna sida uppdaterades