< >

Nationella prov

Information till dig som ska genomföra nationellt prov (denna information kan du ladda ner från länken på höger sida, finns på ett flertal språk).

Du ska genomföra nationella prov i något eller några av ämnena engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Beroende på vilket program du följer kommer du under dina gymnasiestudier att göra ett eller flera nationella prov per ämne.

Syftet med proven är att hjälpa läraren att bedöma om och hur väl du har lyckats nå ämnesplanernas kunskapskrav. Proven ska också bidra till att bedömningen av elevers kunskaper blir likvärdig.

Innehållet i ämnesplanerna för de olika kurserna och ämnena ligger till grund för kursproven, både för utformningen av uppgifterna och för bedömningen. Varje elev ska ha möjlighet att visa så mycket som möjligt av sina kunskaper.

Allt kan inte prövas i ett enskilt prov. Ditt resultat på det nationella provet är en del av den samlade bedömning som leder fram till ditt betyg på kursen. Det nationella provet är en viktig del inför betygssättningen, men läraren ska göra en helhetsbedömning av dina kunskaper i respektive ämne.

Engelska

Beroende på vilket program du följer kommer du under din gymnasietid att genomföra nationella prov enbart i engelska 5 eller i både engelska 5 och engelska 6.

Proven i engelska består av delar som prövar muntlig och skriftlig kommunikation samt läs- och hörförståelse. Till skrivdelen i engelska 6 finns ett förberedelsematerial som du ska arbeta med före provtillfället. Du kommer dock inte att ha tillgång till förberedelsematerialet vid provtillfället.

Svenska och svenska som andraspråk

Beroende på vilket program du följer kommer du under din gymnasietid att genomföra nationella prov enbart i kurs 1 eller i både kurs 1 och 3.

Provet i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 innehåller ett muntligt delprov, ett delprov i läsning och ett delprov i skrivande. Till provet finns kopieringsunderlag som beskriver hur provet är upplagt och vad som förväntas av dig som elev.

Provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 innehåller två delprov, ett skriftligt och ett muntligt.

Matematik

Beroende på vilket program du följer kommer du under din gymnasietid att genomföra nationella prov i en eller flera kurser. Kursproven kommer att bestå av flera delar där man på provdagen genomför tre av dessa, utan eller med digitala hjälpmedel. En längre rast med lunch mellan två av provdelarna rekommenderas.

Om du genomför nationellt prov i kurserna 1a, 1b, 1c, 3b eller 3c tillkommer en muntlig del som genomförs vid en tidpunkt som beslutas lokalt av din skola.

Du får mer information av din lärare

Du får information av din lärare i respektive kurs om provdatum, bedömning och annat som rör proven.

Skolverket har ansvaret för alla nationella prov men proven konstrueras av olika universitet. Uppgifterna i proven har prövats ut i många olika skolor runt om i landet. Elever och lärare har kommit med synpunkter och idéer och provuppgifterna har bearbetats och diskuterats ingående innan du får proven i din hand. Vi hoppas att du kommer att tycka att kursproven är bra och att de ger dig möjlighet att visa dina kunskaper i de olika ämnena.

Denna sida uppdaterades