< >

Mätningstekniska uppdrag

Vid nybyggnation krävs normalt utsättning av byggnadens läge. Det är viktigt att byggnader uppförs på rätt plats i plan- och höjdläge samt i överensstämmelse med fastighets- och bestämmelsegränser.

När en kommun utför utstakningen är det inte frågan om ett tillhandahållande som utgör ett led i kommunens myndighetsutövning. Det är därför inte en verksamhet som kommunen bedriver i egenskap av offentlig myndighet. Mervärdesskatt ska därför tas ut på avgifter för utstakning som görs av kommunen.

Beställning av utsättning och mätningstjänster

För prisinformation och beställning kontakta bygg@skara.se

Andra typer av mätningstjänster

Inmätning av byggnader, vägar, brunnar, belysningsstolpar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation.

Timkostnad är 1 100 kronor

betyder att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå. Bygglovhandläggaren kan begära att en byggnad ska stakas ut innan den byggs.

Inom detaljplanelagt område krävs i regel finutstakning kombinerat med grovutstakning vid nybyggnation. Det vanligaste är att kommunens mätningsingenjör anlitas.

Alternativt kan ni ansöka hos oss om att annan behörig person utför utstakningen. Vi utgår ifrån samma behörighet som statliga lantmäteriet rekommenderar.

Ansökningsblankett Pdf, 292.3 kB.

En avgift tillkommer för underlagsdata, grundmaterial med mera som är 20 % av den avgift som det skulle ha kostat om kommunen utfört arbetet

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer med bygglovet.

Kostnaden är antagen enligt 2011 års Plan- och bygglovstaxa Pdf, 361.1 kB.och är baserat på 2024 års prisbasbelopp 57 300 kronor.

  1. Profiler kallas de brädor som sätts upp i samma höjd som golvet kommer att få.
  2. Stakkäpp är den markering som sätts ut vid grovutsättning och som visar ungefär där byggnadens hörn kommer att hamna.
  3. Vid finutsättning sätts spikar i profilerna som är uppställda vid vardera hörn av den tänkta byggnaden.
  4. Mellan spikarna på profilerna spänns snören upp som visar exakt där byggnadens hörn kommer att hamna.

Vi tar själva med oss profiltråd och spik till utsättning

Grovutstakning

markerar den blivande byggnadens hörn med stakkäppar. Noggrannheten är 5 cm.

Grovutstakning krävs inte men underlättar inför markarbetet av byggplatsen. Den visar var byggnaden kommer att uppföras och ger bättre förutsättningar för att planera schaktning av marken och uppsättning av profiler.

En höjdfix sätts ut som underlättar att få profilerna i rätt höjd. Det är en markering på platsen som visar markens höjd i meter över havet.


Finutstakning

sker efter schaktning och innebär att byggnadens hörn (fasaden) markeras på profiler med hjälp av spik och tråd med ett par millimeters noggrannhet.

Innan finutstakning kan utföras sätter beställare/byggherre upp byggprofiler i trä minst en meter utanför hushörnen på den sockelhöjd som är bestämd.

Det är viktigt att profiler som används har en god stabilitet. Om profilerna är svajiga kan det hända att utsättningen inte stämmer.


Denna sida uppdaterades