< >

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Med förhandsbeskedet kan du tidigt få reda på om det du planerar bygga överhuvudtaget går att bygga på den plats du tänkt dig.

Ansökan om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked via vår e-tjänst (kräver e-legitimation). 

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har beviljats och startbesked getts.

Du måste söka bygglov inom 2 år om du vill använda förhandsbeskedet.

För ett förhandsbesked tas en avgift ut. 
Plan- och bygglovstaxa Länk till annan webbplats.

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Det berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från samhällsbyggnadsnämnden.

Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Läs mer hur ärendet prövas under rubriken:
Hur handläggs ett förhandsbesked/Prövning av ansökan

Detaljplaner Skara kommun

Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att de handlägger din ansökan. Länk till annan webbplats.

I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat för. Länk till annan webbplats.  (Boverket)

Det finns många saker att ta hänsyn till vid bedömningen, till exempel ska det passa med en byggnad på platsen med tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i närheten.

 • Det ska vara lämpligt avstånd till naturområden, fornminnen, anläggningar, vägar samt ledningar i marken och luften.
 • Det ska gå att göra en väg fram till huset om det inte redan finns.
 • Det ska gå att ordna eget vatten och avlopp.
 • Brukningsvärd jordbruksmark -
  får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
  Miljöbalken 3 kap. 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Länk till annan webbplats.

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på.

Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas.

Utanför detaljplanerat område är det mer osäkert vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Detaljplaner Skara kommun

Du som sökande ansvarar för att upprätta fackmannamässiga handlingar.

Det är ansvarig handläggare som bedömer vilka handlingar och vilken kvalitet på inkomna dokument som krävs för att handläggning ska kunna ske.

Förbered de bilagor som behövs för att förhandsbeskedet ska kunna bedömas

Detaljplaner Skara kommun här hittar du gällande detaljplaner 

Bilaga som ska följa med ansökan:

 1. En skalenlig karta med tomten markerad och inritat:
  ungefärligt tänkt läge på byggnaden
  var utfart ska ske till allmän väg
  vattenbrunn
  avloppsanläggning
  elanslutning

Sophämtning - du ska ange hur sophämtning ska lösas

Att tänka särskilt på:
Markområdets lämplighet 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Miljöbalken 3 kap. 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Prata med dina tilltänkta grannar - det är alltid bra att i förväg prata med sina grannar.

Boverket Länk till annan webbplats. (länk till annan webbplats) allmän information om förhandsbesked

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. (länk till annan webbplats) här ansöker du om dispenser om fastigheten omfattas av landskapsbildskydd, strandskydd, om det finns fornlämningar eller annat naturskydd.

Trafikverket Länk till annan webbplats. (länk till annan webbplats) - om utfart ska göras till allmän väg


Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att de handlägger din ansökan. Länk till annan webbplats.

Det kan ta lång tid innan du får förhandsbeskedet

Se till att skicka in ansöka om förhandsbesked i god tid, eftersom det ofta tar längre tid att handlägga ett förhandsbesked än ett bygglov. Det beror bland annat på att byggnadsnämnden ska besöka platsen och höra grannar och andra berörda.

Det är oftast byggnadsnämnden som fattar beslutet och det är vanligt att nämnden bara sammanträder en gång i månaden.

Du ska få beslutet senast 10 veckor efter din ansökan. Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt.

Tiden räknas från det att din ansökan anses vara komplett, alltså när byggnadsnämnden fått in de handlingar nämnden behöver för att handlägga din ansökan.

När byggnadsnämnden prövar din ansökan gör de en så kallad lokaliseringsprövning. Det betyder att byggnadsnämnden undersöker om platsen lämpar sig för det du vill bygga.

Vid prövningen utgår nämnden bland annat från bestämmelserna i andra kapitlet i plan- och bygglagen och från riktlinjer i översiktsplanen.

Nämnden prövar inga detaljfrågor om till exempel byggnadens utformning eller exakta placering i förhandsbeskedet. Det gör de senare när du ansöker om bygglov.

I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat för. Länk till annan webbplats.  (Boverket)

Det finns många saker att ta hänsyn till vid bedömningen, till exempel ska det passa med en byggnad på platsen med tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i närheten.

 • Det ska vara lämpligt avstånd till naturområden, fornminnen, anläggningar, vägar samt ledningar i marken och luften.
 • Det ska gå att göra en väg fram till huset om det inte redan finns.
 • Det ska gå att ordna eget vatten och avlopp.
 • Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Miljöbalken 3 kap. 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Länk till annan webbplats.

När du ansöker om förhandsbesked underrättar byggnadsnämnden grannar och andra som berörs, och ger dem möjlighet att yttra sig.

I vissa fall får också Trafikverket, elbolag, telebolag, länsstyrelsen eller andra berörda myndigheter yttra sig.

Grannar och andra berörda har oftast två till fyra veckor på sig att svara byggnadsnämnden.

När yttrandena har kommit in görs en bedömning om förhandsbesked kan beviljas. Ett beviljat förhandsbesked gäller i två (2) år, och garanterar att bygglov kommer att beviljas om bygglovansökan är inlämnad inom dessa två (2) år.

Under den tiden ska du ansöka hos Lantmäteriet om avstyckning av tomten.

Därefter kan bygglovansökan ske. Garanti för att bygglov beviljas, innebär inte att man har rätt att bygga vad och/eller hur som helst.

Utseende och slutlig placering prövas först i bygglovgranskningen.

Ett förhandsbesked är ofta förenat med vissa villkor.

Ett villkor kan till exempel vara att du ska utforma huset på ett särskilt sätt så att det passar in i omgivningen.

Ett annat villkor kan vara att infarten måste ligga på ett visst ställe för att vara trafiksäker.

Om du får ett positivt förhandsbesked meddelar byggnadsnämnden vissa berörda om beslutet och kungör det i Post- och Inrikes Tidningar. Efter det har de som berörs tre veckor på sig att överklaga.

Om ingen överklagar kan du gå vidare i processen, till exempel: ansöka om bygglov Länk till annan webbplats. (Kommunens e-tjänst)

Lantmäteriet stycka av tomten Länk till annan webbplats. (länkt till annan webbplats)

Om du får ett negativt förhandsbesked kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen. De prövar självständigt ditt överklagande.
Boka en tid med en bygglovshandläggare så hjälper han dig.


Du måste söka bygglov inom 2 år om du vill använda förhandsbeskedet.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft.

Ett positivt förhandsbesked är alltså bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft.

Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked. Du får alltså inte börja bygga förrän du har fått både bygglov och startbesked.

Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte prövades i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering, höjd eller fasadens utformning och färgsättning. 

Både du och andra kan överklaga förhandsbeskedet.

Om du får ett negativt förhandsbesked kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen. De prövar självständigt ditt överklagande.

Överklaga ett beslut

Boka en tid med en handläggare så hjälper han dig.


Du är välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor. Vill du få en bokad tid för ett samtal kan du boka det via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver e-legitimation.  

Denna sida uppdaterades