< >

Uppdrag till
Barn- och utbildningsnämnden

En skolverksamhet med hög kvalitet inom både förskola, skola och fritidshem är ett måste för att ge barnen en god start i livet och för att kunna möta de utmaningar som ett barn möter under sin uppväxt.

Barn i behov av särskilt stöd, ska därför identifieras i tidig ålder. Alla barn och unga ska ges likvärdiga möjligheter att nå målen och sin fulla potential oavsett socioekonomiska förutsättningar.

Skolan ska vara en plats som präglas av studiero och där eleverna känner sig trygga och sedda. Elever med psykisk ohälsa och elever med långvarigt hög frånvaro ska mötas av professionella vuxna som har verktyg och metoder för att kunna stödja dem på ett bra sätt. Barn som mår bättre når längre!

Skolan ska arbeta för ökad måluppfyllelse, så att fler elever når godkända resultat och så att allt fler elever når de högre betygsnivåerna. Eleverna ska erbjudas en kvalitativ undervisning som anpassas utifrån gruppens och individens behov.

Genom det systematiska kvalitetsarbetet följs läroplanens målområden upp med särskilt fokus på trygghet, studiero och måluppfyllelse/kunskapsutveckling.

Katedralskolan ska erbjuda ett fullgott utbud så att vi får en högre genomströmning av elever på gymnasieskolan. Arbetet ska fortsätta enligt den framtagna planen för Katedralskolans utveckling, som bland annat fokuserar på arbete med tydlig marknadsföring med fokus på skolans positiva förutsättningar.

Satsningarna på heltidsmentorer och lektorer är tills vidare och ska kunna avlasta lärarna i de mest komplicerade mentorsuppdragen.

För 2022 och planperioden har det ekonomiska effektiviseringskravet lyfts bort från nämnden, vilket motsvarar ca 5 mkr. Varje enhet ska därmed kunna fortsätta framåt med kvalitetsarbetet och arbetsmiljöarbetet i samma takt som tidigare.

Uppdrag

 • Nämnden tillförs 3 mkr i utökad ram, som ska kopplas till en högre måluppfyllelse, där fler barn och unga ska klara kunskapsmålen.

 • Stärka attraktionskraften för Katedralskolan och få till en högre genomströmning av elever på Katedralskolan, och visa en positiv trend över tid. Samverkan med högstadiet ska fördjupas för att fler ska välja Katedralskolan. Nämnden kan arbeta vidare med den s k Organisationsgrundade fördelningsmodellen, och får ett anslag om 1 mkr extra för det.

 • Planering av kompetensförsörjning av nämndens olika verksamheter behöver hanteras, för att ha tillräckligt med professionell personal och kunna bemanna förskola, skola och gymnasieskola.

 • Utred möjlighet att personal som idag finns i verksamheten som är delvis eller helt obehörig, att kunna utbilda sig med ett visst stöd inom ramen för sin anställning i kommunen.

 • Personalens och elevernas delaktighet i skolans arbetsmiljöarbete behöver öka. Personal och elever ska gemensamt ta fram arbetssätt för att få en skola fri från mobbing, hårda ord och där alla elever ska kunna få bekräftelse. Arbetet ska knytas ihop med tidigare genomfört utvecklingsarbete med ”Fullföljda studier”.

 • Att planera vidare för öppnande av förskolan på Mariebergsområdet och planera för byggande av förskola i Sörskogen.

 • Se över arbetet med resursfördelning, med syfte att klara det kompensatoriska uppdraget på bästa sätt.

 • Verksamheternas kvalitetsarbete ska tillvaratas bättre och förankras och spridas för att komma alla till del för fortsatt utveckling, där förstelärarna har ett särskilt ansvar för att detta ska ske.

 • Då den psykiska ohälsan bland barn och unga stiger varje år, tillförs nämnden 0,2 mkr, för att kompetensutveckla personalen och ge dem större kunskaper kring hur man kan möta dessa elevers behov i skolan.

 • Barnomsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas fortsatt. Särskilt viktigt för de barn som har vårdnadshavare som jobbar natt för att ha en kontinuitet sin omsorg.

 • Erbjuda elever på gymnasiets alla program att engageras i UF (Ung Företagsamhet) för att utveckla ungas kunskap om att driva företag.

 • Verksamheten på Stureplan ska ha ett kompensatoriskt uppdrag och vara en naturlig mötesplats för kommunens ungdomar.

 • Vuxenutbildningen ska ha utbildningar som bidrar till kompetensförsörjning till kommunens egna välfärdstjänster. Fokus ska vara att ge utbildning, som ger eleverna kunskap för anställning.

 • Handlingsplan barn och unga följs upp tillsammans med Omsorgsnämnden, så att intentionerna om tidiga och förebyggande insatser för barn och unga ger resultat.

Denna sida uppdaterades