Foto: Janne Andersson, 2015

< >

Simmesgården, Varnhem

Beskrivning

Kommunstyrelsen har gett Planenheten i uppdrag att påbörja arbetet med ny detaljplan för området Simmesgården i Varnhem. Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Området Simmesgården i Varnhem har i den fördjupade översiktsplanen utpekats som lämpligt att ta i anspråk för bostadsbebyggelse. En anpassad utbyggnadstakt olika upplåtelseformer och bebyggelsetyper förordas, och känslighet för Varnhems karaktär och kulturarv ska iakttagas. Området tas även upp i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Detaljplaneförslaget innebär i korthet:

  • Möjlighet till cirka 40-60 bostäder i flerbostadshus om högst 16 meter nockhöjd samt kedjehus, radhus, parhus och friliggande enbostadshus om högst 8,5 meter nockhöjd.
  • Möjliggörande av centrumverksamhet, koloniområde, park (varav en med lekplats), torg och parkering samt ny gata och GC-väg.
  • Ny bebyggelse ämnar knyta an till närliggande, befintlig bebyggelse.
  • Stor del av befintlig naturmark och banvall bevaras.

Samråd avslutat

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 januari att skicka ut planförslaget på samråd.

Planhandlingar finns i kontaktcenter i Skara Stadshus (Södra Kyrkogatan 2) samt nedan. Samårdet pågick till och med den 7 mars 2024.

Kontakta planarkitekt Maja Skarbäck för frågor om planförslaget.

Denna sida uppdaterades