< >

Bestämmelser för tomtkö

Ansökan

Ansökan till kommunens tomtkö skickas in via Skara kommuns e-tjänst för tomtkö. Sökanden måste vara myndig och endast en ansökan per makar/sambor/partners får lämnas in. Sökanden måste själv avse att bosätta sig på en köpt tomt.

Registrering

Sökanden får plats i kön och könummer då både ansökan och registreringsavgift inkommit till kommunledningsförvaltningen. Registreringsavgiften är 200 kronor. Ansökan som kommer in tilldelas närmast lediga könummer. Skulle flera ansökningar och betalningar komma in samma dag lottas köordningen mellan dessa. Ansökan som kommer in sparas i tre månader i väntan på betalning, om ingen betalning sker inom denna tid kastas ansökan. Betalning som kommer in utan ansökan betalas tillbaka efter tre månader. Köplats kan inte överlåtas på någon annan.

Årsavgift

För att behålla platsen i tomtkön ska en årlig avgift på 200 kronor betalas in till kommunens bankgiro 214-7296 och märkas med namn och att det avser tomtkön. Om avgiften inte betalas förloras platsen i kön (inga avgifter återbetalas). Registreringsavgiften räknas som årsavgift det året sökanden registreras i kön.

Lediga tomter

Lediga tomter visas här Länk till annan webbplats.

Reservation av lediga tomter

En ledig tomt kan reserveras genom att en intresseanmälan lämnas in till Kommunledningsförvaltningen. Om flera intresseanmälningar på samma tomt kommer in samma dag reserveras den till den som står högst upp i tomtkön. För nya tomter gäller andra regler.

Annonsering av nya tomter

Nya tomter annonseras genom utskick till alla i tomtkön. Annonsering sker även på www.skara.se Länk till annan webbplats..

Reservation av nya tomter

Då nya tomter annonseras ska intresseanmälan till dessa tomter lämnas in till Kommunledninsgförvaltningen inom angiven tidsram. Tidsramen anges vid varje annonstillfälle men är oftast två veckor. Efter annonstidens utgång reserveras tomterna till de som lämnat in intresseanmälan. Om flera intresseanmälningar kommit in på samma tomt kommer tomten reserveras för den som står högst upp i tomtkön.

Avsteg från köordningen

Kommunstyrelsen kan besluta om avsteg från köordningen.

Reservationstid med mera

Det kostar inget att reservera en tomt. Reservationstiden är sex månader och inom denna tid ska en bygglovsansökan vara inlämnad till byggenheten, annars kommer tomten att återgå till att vara tillgänglig för alla i tomtkön. Vid särskilda skäl kan reservationstiden förlängas i ytterligare sex månader även om bygglovsansökan inte är inlämnad.

Tomtköp, betalning och tillträde

När bygglovet är beviljat ska hela tomten betalas inom 30 dagar. När ersättningen för fastigheten är betald ska ett köpebrev upprättas och sökanden kan söka lagfart och får tillträde till tomten.

Övriga avgifter

Alla övriga kostnader, till exempel lagfartskostnader och anslutningsavgifter, som uppstår i samband med tomtköpet och byggandet bekostar köparen.

Tomtens bebyggande

Tomten vara bebyggd med ett enbostadshus för permanent boende senast två år efter tillträdesdagen.

Avregistrering från tomtkön

För att avregistrera sig från tomtkön lämnas en skriftlig/muntlig begäran om detta in till Kommunledningsförvaltningen. Avregistrering sker även då sökanden genomfört ett tomtköp eller att sökanden tackat nej till reserverad tomt tre gånger. Inga avgifter betalas tillbaka vid avregistrering.

Denna sida uppdaterades