< >

Finansiella rapporter

Under avsnittet finansiella rapporter finns samlat samtliga de av kommunfullmäktige beslutade budgetar som tillsammans skapar helheten.

För tillhörande tabeller hänvisas till budgeten som pdf.

Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och kostnader och vad de kommer göra för verksamhetens resultat under en viss tidsperiod. Resultatbudgeten består i huvudsak av intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag samt avgifter som verksamheterna tar ut. Beräknade kostnader utgörs av verksamhetens kostnader och beräknade avskrivningar för befintliga och planerade investeringar. Genom att minska de totala intäkterna med de totala kostnaderna framkommer förändringen av det egna kapitalet (årets resultat).

Den budgeterade balansräkningen visar vilka förväntade tillgångar, skulder och eget kapital som kommunen har vid en viss tidpunkt. Den visar en ögonblicksbild och kan förenklat sägas vara en sammanfattning av resultat- och likviditetsbudgetarna. Den budgeterade balansräkningen har sin utgångspunkt i den ingående balansräkningen. Till skillnad från resultat- och likviditetsbudgetarna visar den budgeterade balansräkningen inte en plan för en period, utan för en specifik tidpunkt.

Balansbudgeten visar hur kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). En kommun kan i princip skaffa kapital på två sätt, dels genom att låna pengar utifrån (främmande kapital/skulder), dels genom att finansiera tillgångar med egna medel som erhålls genom att verksamheterna har lämnat ett ”överskott” (eget kapital). Skillnaden mellan tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet.

Finansieringsbudgeten innehåller uppgifter om kommunens förväntade finansiella flöden, det vill säga kommunens inbetalningar och utbetalningar under en viss period. Finansieringsbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Finansieringsbudgeten utgår från hur kommunen bedömer att faktiska in- och utbetalningar kommer att se ut, till skillnad från resultatbudgeten som visar beräknade intäkter och kostnader.

Driftbudgeten visar de medel som fullmäktige har anvisat nämnderna för verksamhetsåret 2023. Kommunfullmäktige har också reglerat nämndernas intäkter genom vilka taxor och avgifter som nämnden har rätt att ta ut. Nämnderna har möjlighet att söka erhålla och söka riktade bidrag utöver vad som är anvisat från kommunfullmäktige.

Nämnderna har att planera sin verksamhet inom de medel som anslås netto.

För perioden 2023-2025 planeras för en total investeringsnivå på ca 240 mnkr.

Sedan tidigare finns beslut där investeringar löper på cirka 425 mnkr vilket summerar till runt 660 mnkr. I denna totala summa ingår Teglagården, nytt särskilt boende, med 299 mnkr och investering i förskolor med 125 mnkr.

Investeringar för att möta demografibehovet framåt är i stort sett hanterat genom Teglagården men renovering av Vallehemmet eller eventuellt ett beslut om ett nytt ersättningsboende behövs för åren 2025-2030.

Med exploateringsbudget avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostads- och industriändamål.

Denna sida uppdaterades