< >

Pickagården, Varnhem

Kommunen har tagit initiativ till en ny detaljplan för bostadsområdet Pickagården i Varnhem, Skara kommun. Förslaget innebär i korthet:

  • Möjlighet till omkring 5-8 nya bostäder i den norra delen av dödisgropen
  • Bostadshus medges i 1-1½ våning med möjlighet till suterrängvåning där markförhållandena passar för det
  • Befintlig gång- och cykelväg på norra sidan av gropen byggs om till enkelriktad lokalgata
  • Minskning av mark som inte får bebyggas ger utökad byggrätt för många bostadshus
  • Möjlighet att - som tidigare - använda dödisgropen som fårhage

Detaljplanen presenterades för Kommunstyrelsen den 6 april 2022 (§ 88) då mötet beslöt att sända planen på samråd för att inhämta synpunkter på planförslaget.

Plankarta och planbeskrivning

Plankarta och planbeskrivning finns nedan. Fler utredningar tillhörande detaljplanen finns på kommunens anslagstavla i Stadshuset på Södra Kyrkogatan 2 i Skara.

Pickagården planbeskrivning samråd 220603 Pdf, 2.5 MB.

Pickagården detaljplan 220601 Pdf, 476.7 kB.

Samråd

Samrådet är nu avslutat och inkomna synpunkter gås igenom. Utifrån inkomna synpunkter bedömer planenheten om några förändringar av planförslaget ska göras innan planen på nytt tas upp i kommunstyrelsen för politikens bedömning.

Frågor och handlingar till e-post

Hör av dig till planarkitekt Axel Demker om du vill ha alla handlingar sänt per post eller digitalt via e-post. Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställer du till planarkitekt Axel Demker, 0511-320 67, axel.demker@skara.se

Denna sida uppdaterades