< >

Kommunfullmäktiges mål och nämnderas grunduppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och finansiella mål.

De finansiella målen som fastställts är att resultatet över tid ska säkra kommunens tillgångar från inflation och att kommunen över tid ska amortera på de lån som kommunen har (exklusive bolagens andel) utifrån låneportföljens storlek.

Sammanställningen nedan visar kommunfullmäktigers mål och nämndernas grunduppdrag hämtade från nämndernas reglemente samt respektive nämnds/bolags inriktning/inriktningar.

Kommunfullmäktiges mål

 • Skara kommun ska genom dialog, service och tillgänglighet skapa ett företagsklimat i toppklass och därmed de bästa förutsättningarna för hållbart företagande.

 • Den upplevda tryggheten ska öka i Skara kommun.

 • Kommunstyrelsen ska leda, planera och samordna kommunens strategiska arbete för att nå befolkningsmålet.

 • Skara kommun och kommunstyrelsen ska ge hela kommunen goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas.

Kommunstyrelsens grunduppdrag och inriktning

Kommunstyrelsens grunduppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Därtill fullgöra den lagstadgade uppsiktsplikten.

 • I Skara ska kreativitet och entreprenörskap vara givna inslag i vardagen i alla åldrar.

 • Skara kommun ska ha en väl fungerande samverkan och dialog med näringslivet och skolan har ett givande samarbete med högre utbildning och arbetsliv.

 • Det ska vara enkelt för invånare, företag och organisationer att komma i kontakt och samarbeta med kommunen.

Kommunfullmäktiges mål

 • Högre måluppfyllelse i både grund- och gymnasieskola
 • Den upplevda tryggheten i skolorna ska öka
 • Genomströmningen av elever på Katedralskolan ska öka

Nämndens grunduppdrag  och inriktning

Barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån sina olika behov. Främja utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Samarbeta med hemmen och främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling.

 • Barn i behov av särskilt stöd ska identifieras i tidig ålder.
 • Alla barn och elever i Skara ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential, genom trygghet och studiero samt god kvalitet på utbildningen.
 • Genomströmningen av elever på Katedralskolan ska visa en positiv trend.

Kommunfullmäktiges mål

Minska antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd från 433 st, år 2019 till 250 st, år 2022.

 • Sjukfrånvaron ska som högst uppgå till 5 % fram till årsskiftet 2024/2025

 • Minska antalet hushåll som uppbär ett långvarigt och mycket långvarigt försörjningsstöd med fokus på barnfamiljer med 10 % från 2021 till 2023

 • Höja kvalitetsindex inom vård och omsorg till att hamna inom spannet för de 25 % främsta i Sverige till årsskiftet 2024/2025

Nämndens grunduppdrag och inriktning

Tillhandahålla omsorg, service, upplysningar, råd, stöd, vård och ekonomisk hjälp till familjer och enskilda som behöver det. Möjliggöra individers självständighet och självförsörjning för att aktivt kunna delta i samhället. Arbeta förebyggande för att skapa goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda stöd. Ha god kännedom om levnadsförhållandena i kommunen. Samarbeta med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda och tillsammans med dem främja att det finns bra miljöer i kommunen. Vara delaktig i samhällsplaneringen. Informera om sin verksamhet på ett så enkelt och väl tillgängligt vis som möjligt. Främja förutsättningar för goda levnadsförhållande genom att nå ut till och söka upp de som är i behov av socialtjänstens hjälp. Bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet och vid alla åtgärder som rör barn ska deras bästa alltid särskilt beaktas.

 • Hållbar bemanning utifrån: Effektivitet, Kvalitet, Arbetsmiljö, Ekonomi
 • Utveckla metoder och insatser i syfte att individerna förvaltningen möter ska uppnå makt att förändra sin situation mot självförsörjning, självständighet, självbestämmande

Kommunfullmäktiges mål

 • Bidra till medborgarnas trygghet genom rättssäkra beslut och trygghetsskapande åtgärder.

 • Sträva efter vara en kommun i framkant gällande bemötande, flexibilitet och service till medborgare och näringsliv.

 • Minska miljöpåverkan på Skara kommuns vattendrag genom förvaltningssamverkan och ökad kunskap

Nämndens grunduppdrag och inriktning

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt lag när det gäller bl.a. planväsendet, bygglovsfrågor, miljöskydd, livsmedel, tobak, receptfria läkemedel, alkohol, serveringstillstånd, spel och hälsoskydd.

 • Nämnden ska verka för att utöva kommunens myndighetsutövning på ett rättssäkert och effektivt sätt. Utöver detta ska nämnden också ge tydlig information och verka för att nå bästa möjliga servicen till invånare och företag.

 • Nämnden ska ha en hög planberedskap och planera för att det alltid finns byggbar mark både för bostäder och verksamheter. Invånare och företag ska kunna utföra sina myndighetsärenden på ett enkelt sätt med användande av modern teknik.

 • Nämnden ska verka för möjliga samarbetsformer internt och över kommungränsen för att hitta synergieffektergällande effektivitet, kunskapsutbyte, minskad sårbarhet och ekonomiska fördelar.

Kommunfullmäktiges mål

 • Antal besökare till biblioteket ska öka och uppgå till minst 20 000 besökare, varav 800 barn inom gruppen barnverksamhet från förskole- och skolverksamhet i Skara kommun under 2023

 • Antalet besökare och intäkter i samtliga fritidsanläggningar i kommunen ska öka

Nämndens grunduppdrag och inriktning

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för ett rikt kultur- och idrottsutbud, där ett attraktivt kultur- och föreningsliv med ideella krafter skapar en trygg och gemensam plattform. Kultur- och fritidsnämnden stödjer också det civila samhället, som bär upp en stor del av kommunens kultur- och fritidsliv.

 • Skara kommuns invånare i alla åldrar skall ha ökad tillgång till bibliotekets lokaler, medier och programverksamhet. Läsfrämjande verksamhet för barn- och unga ska öka i Gamla biblioteket för att nyttja lokaler och intensifiera generationsöverskridande aktiviteter.

 • En ökad satsning på idrottsturism skall innebära effektivare användande av våra fritidsanläggningar.

 • Kommunen ska i ökad grad samverka med civilsamhället vid kultur- och fritidsevenemang vilket ger större social sammanhållning med föreningslivet.

Kommunfullmäktiges mål

 • Lokalnöjdheten ska öka
 • Förbättra Måltidsupplevelsen
 • Öka Gata/parks medborgarindex

Nämndens grunduppdrag och inriktning

Skara och Götene kommuners gemensamma nämnd har till uppdrag att på ett kvalitativt och effektivt sätt ta till vara på och utveckla gemensamma resurser inom verksamheterna gata/park, fastighetsservice och kost. Nämndens uppdrag är att ge kommunernas verksamheter och deras medborgare en professionell, ändamålsenlig och kostnadseffektiv service.

 • Nämnden för Service och Teknik har en kostnadseffektiv och professionell förvaltning som sätter medborgarna i fokus och möter verksamheternas behov genom att erbjuda god och näringsrik mat, välvårdade och ändamålsenliga lokaler samt en trygg tilltalande trafik- och utemiljö.

Kommunfullmäktiges mål

Uppnå intentionerna i kommunfullmäktiges fastställda ägardirektiv.

Bolagets grunduppdrag och inriktning

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Skara genom byggnation och förvaltning av bostäder, samt att utveckla boendet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande och inflytande i bolaget. Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig grund och främja näringslivets utveckling inom kommunen. Bolaget ska utgöra en aktör av flera på bostadsmarknaden i Skara.

 • Hållbarhet
  - Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
 • Centrumbostäder fokuserar på en hållbar utveckling
  -Minskad klimatpåverkan
  -Värna en god ekonomi som skapar möjligheter
  -Sociala utmaningar

Kommunfullmäktiges mål

Uppnå intentionerna i kommunfullmäktiges fastställda ägardirektiv.

Bolagets grunduppdrag och inriktning

Ändamålet med bolagets verksamhet är att vara ett ledande företag för infrastruktur. Bolagets tjänster ska präglas av stor driftssäkerhet, rationellt utförande och drift, god ekonomi, god miljö och med fokus på kunderna. Fjärrvärmeverksamhet samt produktion av och handel med el ska bedrivas på affärsmässig grund. VA- verksamhet ska bedrivas i enlighet med lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet och självkostnadsprincipen. Vid drift av allmän Va-anläggning i annan kommun görs avsteg från lokaliseringsprincipen samt ställs krav på affärsmässig grund. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Skara kommun.

 • Fjärrvärmeverksamhet samt produktion av och handel med el ska bedrivas på affärsmässig grund.

 • VA-verksamhet ska bedrivas i enlighet med lokaliseringsprincipen, förbudet mot spekulativ verksamhet och självkostnadsprincipen.
 • Vid drift av allmän Va-anläggning i annan kommun görs avsteg från lokaliseringsprincipen samt ställs krav på affärsmässig grund.

Denna sida uppdaterades