< >

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område och samlad bebyggelse som innehåller information om till exempel fastighetsgränser, planbestämmelser, angränsande vägar och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

Nybyggnadskartor används nästan uteslutande som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnation.

Det finns fyra olika typer av nybyggnadskartor som är anpassade till vad som ska byggas. Vilken typ av nybyggnadskarta du behöver beror på vad du planerar att göra och var din fastighet är belägen.

Kontakta våra bygglovshandläggare för rådgivning kring vilken karta just du behöver.

Beställning av nybyggnadskarta

Du beställer din karta via e-tjänsten. Tjänsten kräver e-legitimation.

Det tar normalt 2 till 3 veckor från att beställningen registrerats till att du mottar nybyggnadskartan.

Priset för nybyggnadskartan är enligt antagen taxa. 

Avgifter och taxor

Vad ska redovisas på nybyggnadskartan?

Nybyggnad/tillbyggnad ritas in och måttsätts med yttermått. Läget på tomten redovisas genom att avstånden till minst två vinkelräta tomtgränser eller andra kända punkter anges med mått.

 • Om byggnation sker närmare gräns än 4,5 meter ska det måttet alltid anges.
 • Planerad och befintlig byggnads höjdläge anges med höjdmått på färdigt golv i förhållande till befintligt golv eller i förhållande till befintlig markhöjd.
 • Befintlig byggnad. Byggnad som ska rivas ska också markeras.
 • All ursprunglig information på nybyggnadskartan ska finnas kvar och vara läsbar.

Tänk på att det ska framgå av kartan vilken del som ska byggas/byggas till.

En visuell beskrivning av hur en lägesanvisning för nybyggnad parallell med fastighetsgräns kan se ut

Lägesanvisning för nybyggnad parallell med fastighetsgräns

 1. För att bestämma byggnadens läge mäts en längd (a) från en gränspunkt till en punkt som ligger på gränslinjen rätvinkligt mot byggnadens hörn.

Två vinkelräta längder (b) + (c) mäts mellan byggnadens hörn och fastighetsgränsen.


En visuell beskrivning av hur en lägesanvisning för nybyggnad som ej är parallell med fastighetsgräns kan se ut

Lägesanvisning för nybyggnad som ej är parallell med fastighetsgräns

 1. För att bestämma byggnadens läge och vridning mäts en längd (a) från en gränspunkt till en punkt som ligger på gränslinjen rätvinkligt mot ett av byggnadens hörn.
 2. En vinkelrät längd (b) mäts mellan hörnet och fastighetsgränsen.

På samma sätt mäts sedan två längder (c och d) mot ytterligare ett av byggnadens hörn, för att ange byggnadens vridning.

Olika typer av nybyggnadskartor

Kartan är till för dig som ska uppföra skyltar, transformatorstation, parkeringsplatser, container, plank samt tillbyggnader upp till 30m² och Attefall placerad mer än 4,5 meter från fastighetsgräns.

Din fastighet ligger inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Kartan innehåller:

 • Byggnader, fastighetsgräns, väglinjer.
 • Sammanhållen bebyggelse är områden med ungefär 10 eller fler byggnader som ligger nära varandra. Kommunen har pekat ut de områden som klassas som sammanhållen bebyggelse.
Exempel på byggnadskarta med fastighetsgränser, plangränser och byggnader

Exempel på byggnadskarta

Kartan är till för dig som vill göra en tillbyggnad större än 30m² eller bygga garage, carport, Attefall eller annan byggnad närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns.

Kartan innehåller: 

primärkarta, nya markhöjder, planbestämmelser, gata, rättigheter, områdesbestämmelser.

 • Primärkarta innehåller fler detaljer än grundkartan, exempelvis häckar, träd, uppfarter, gång- och cykelvägar. Kartan har en noggrannhet på 2,5 cm.

 

Exempel på förenklad nybyggnadskarta med primärkarta, nya markhöjder, planbestämmelser, gata, rättigheter, områdesbestämmelser.

Exempel på förenklad nybyggnadskarta

Du som vill bygga ett nytt hus, industri, större anläggning eller annan större byggnad ska beställa denna karta.

Du som behöver tillfälligt lov för nybyggnad och större tillbyggnad behöver också beställa denna karta.

Kartan innehåller:

uppdaterad primärkarta, nya markhöjder, planbestämmelser, VA-information, gata, rättigheter, områdesbestämmelser.

 • Primärkarta innehåller fler detaljer än grundkartan, exempelvis häckar, träd, uppfarter, gång- och cykelvägar. Kartan har dessutom en noggrannhet på 2,5 cm.

 

Exempel på Fullständig nybyggnadskarta

Kartan är till för dig som ska bygga på landsbygden.

Kartan innehåller:

grundkarta och områdesbestämmelser.

 • Grundkarta innehåller byggnader, fastighetsgränser, vägar och vattenområden. Den har dessutom en varierande noggrannhet från 2,5 cm till någon meter.
 • Områdesbestämmelser är exempelvis vattenskyddsområden, fornlämningar, naturreservat med mera.

Exempel på Landsbygdskarta

Denna sida uppdaterades