< >

Nordöstra Skaraberg

Kommunen har tagit initiativ till en ny detaljplan för nordöstra Skaraberg i Skara, Skara kommun.

Samrådsförslaget innebär i korthet:

  • Möjlighet till cirka 6-8 nya bostäder längs med befintlig väg, vilken kommer breddas något och blir kommunal gata.
  • Bostadshus begränsas till högst 7,5 meter i nockhöjd, vilket möjliggör hus om högst 2 våningar.
  • Stor del av befintlig naturmark bevaras och därmed flertalet av de värdefulla arter som finns inom området.

Detaljplanen presenterades för samhällsbyggnadsnämnden den 21 mars 2023 (§ 63) då mötet beslutade att sända planen på samråd. Samrådet syftar främst till att inhämta synpunkter på planförslaget.

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till planarkitekt Maja Skarbäck.

Denna sida uppdaterades