< >

Nordöstra Skaraberg

Kommunen har tagit initiativ till en ny detaljplan för nordöstra Skaraberg i Skara, Skara kommun.

Förslaget innebär i korthet:

  • Möjlighet till cirka 6-8 nya bostäder längs med befintlig väg, vilken kommer breddas något och blir kommunal gata.
  • Bostadshus begränsas till högst 7,5 meter i nockhöjd, vilket möjliggör hus om högst 2 våningar.
  • Stor del av befintlig naturmark bevaras och därmed flertalet av de värdefulla arter som finns inom området.

Detaljplanen presenterades för samhällsbyggnadsnämnden den 21 mars 2023 (§ 63) då mötet beslutade att sända planen på samråd. Samrådet syftar främst till att inhämta synpunkter på planförslaget.

Ett första samråd avslutades i april 2023 och inkomna synpunkter sammanställs nu. Då samhällsbyggnadsnämnden beslutat om att utöka planområdet planeras ett nytt samråd med ett större planområde.

Planområdet utökas med ytterligare bostadsmark söder om Säterivägen samt industrimarken i öster (DAVA Foods mark). Industrimarken inkluderas för att DAVA Foods önskar utöka verksamheten, vilket kräver att ett antal bestämmelser i detaljplaneförslaget ändras.

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till planarkitekt Maja Skarbäck.

Denna sida uppdaterades