< >

Ekonomisk översikt

Här hittar du information och statistik om Skara kommun och omvärlden. Här framkommer sådant som i vår omvärld som påverkar oss och som kommunen måste förhålla sig till. Här framgår finansiella mål och balanskravs avstämning.

 

En robust återhämtning efter pandemin restriktioner med stora stimulanser ger fler skattemiljoner till kommunerna. Å andra sidan ses prisuppgångar till följd av lång tid med höga stimulanser och återhämtning på arbetsmarknad samt kriget i Ukraina.

Den samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige (SKR)

Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir. Den höga inflationen påverkar dock alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer svagare än trend 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023.

Anställningsplanerna i näringslivet ligger ännu på starka nivåer och orderläget för flera branscher är relativt starkt. Men den svaga produktionsökningstakten som SKR förutser lär dämpa efterfrågan på arbetskraft. Detta sker dock med viss eftersläpning. I nuläget är efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år, men en växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer beräknas öka. Konjunkturavmattningen kommer alltså med tiden också att synas på arbetsmarknaden. Men sannolikt kommer företag att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Att sysselsättningen inom offentlig sektor inte antas vända ner, såsom i näringslivet, blir en annan motverkande kraft till konjunkturnedgången.

KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 procent, och mätte 8 procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var drivkraften bakom inflationsuppgången. Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i juli, börjat tryckas upp av högre boräntor. Mycket talar för att livsmedelspriserna i höst fortsätter att stiga mer än normalt. Likaså finns det en överhängande risk för att de redan höga elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i vår omvärld, liksom en svag svensk krona, talar för att hög importinflation består en tid.

Givet att resursutnyttjandet viker under prognosåren 2022 och 2023 uppstår negativa BNP- och timgap: vi får lågkonjunktur. Analysen av samhällsekonomin under kalkylåren 2024 och 2025 baseras på ett antagande att ekonomin går mot ett balanserat resursutnyttjande. Efter lågkonjunkturen 2023 antas därmed (metodmässigt) en följande konjunkturuppgång åren därefter. BNP- och timtillväxten lyfter därför.

DIagram

Jämförelse av prognoser

Den prognos regeringen presenterade i vårpropositionen i april visar lägre skatteunderlagstillväxt än SKR:s nuvarande bedömning. Det har tillkommit data som visar på en starkare arbetsmarknad i år samt beslut om högre garantipensioner från augusti 2022. Dessutom leder beslut och en högre inflation till uppjusterade prognoser i SKR:s prognos framöver.

Skara kommun har antagit och definierat vad god ekonomisk hushållning betyder och beslutat om finansiella mål för att följa utvecklingen. Denna utveckling mäts från år 2000 och framåt.
Diagrammen visar måluppfyllnaden för åren 2000-2025 enligt beslutad och prognostiserad investeringsnivå över åren och prognos avseende resultatet för 2022 samt de budgetantagande som ligger för perioden 2023-2025. Den budgeterade resultatnivån tillsammans med investeringsvolymen för år 2023-2025 innebär fortsatt att kommunens resultatmål håller sig över målvärdet och är uppfyllt.

Då resultatmålet beräknas utifrån storleken på skara kommuns tillgångar som nyttjas och dess inflationsskydd så krävs det nu efter att Teglagården och förskolor färdigställs cirka 32 mnkr i årligt resultat för att över tid inte belasta kommande generationer.
Det vill säga: målvärdet höjs.

Diagram måluppfyllelse
Diagram ackumulerad amorteringsmöjlighet

Denna sida uppdaterades