< >

Under avsnittet "Områdesspecifika konsekvenser" kan man läsa om nya bostadsområden. Dessa kallas TB eller SB bereonde på om det är ett mindre eller större område som planeras. Det finns även Strategiska områden, SO, som kan komma att till viss del innehålla bostäder.

Eftersom en översiktsplan inte är juridiskt bindande krävs ett bindande beslut, till exempel detaljplan eller bygglov, innan en förändring är möjlig. Det finns många frågor kvar att utreda innan vi definitivt kan säga hur marken ska användas. En yta som pekas ut för ändrad markanvändning kommer inte att ändras av sig självt utan det krävs initiativ från den som är intresserad. För ny markanvändning krävs oftast en ny detaljplan, som anger vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. I vissa fall kan det räcka med ett beviljat bygglov.

Kommunen kan föreslå att ett markområde ska användas för något nytt i översiktsplanen, men fastighetsägaren måste vilja göra en förändring – det bestämmer inte kommunen. Genom att ha pekat ut lämplig användning av viss mark är meningen att underlätta för både enskilda fastighetsägare och för kommunens utveckling i allmänhet, så att marken i kommunen används för det den är bäst lämpad till utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Det är ett område som inte är aktuellt för ombyggnad eller ändrad användning just nu, men med tanke på områdets läge och omgivning är det intressant för tätorternas framtid. Det kan också vara viktiga för att använda till något annat än idag för att nå de övergripande mål kommunen har satt. Nuvarande markanvändning fortsätter i de strategiska områdena, men kommunen ser goda förutsättningar eller värden för en utveckling till någon annan användning i en nära framtid eller på sikt då behoven ändras.

Hur hittar jag?

Radon är en radioaktiv, osynlig och luktfri gas som finns naturligt i marken. Höga radonhalter är vanliga i framförallt östra delen av kommunen. Du kan läsa mer om radon och se nivåer på kartan under Utvecklingsinriktning>Miljö & Hälsa>Markradon.

Under avsnittet "Hänsynsområden: Natur, kultur, biotoper, rekreation" kan du läsa om bland annat Ekologiskt värdefulla områden och Kulturmiljöer.

Vad säger förslaget?

I avsnittet "Utvecklingsinriktning" kan du läsa om Bebyggelsestruktur och om Landsbygden en bit ner i texten. Vidare i avsnittet "Mark- och vattenanvändning" under Landsbygden.

I avsnittet "Utvecklingsinriktning">Jordbruksmark kan du läsa om kommunens syn på jordbruksmark och i vilka lägen den är möjlig att bebygga och varför. 

Kommunen kan reglera hastigheten på vägar inom tättbebyggt område, i annat fall kan Länsstyrelsen ta ställning till om hastigheten på en vägsträcka ska sänkas. Ta gärna kontakt med Förvaltningen för Service & Teknik om du har frågor eller förslag om hastigheten på vägarna.

Kommunen vill bland annat verka för att ta fram en skötsel- och driftsplan för kommunens vandringsleder. På lämplig plats sätts pedagogiska skyltar/tavlor upp som beskriver kamelandskapet. Vägvisning, vindskydd för övernattning samt grillplatser kompletteras eller bytas ut. Kommunen vill också verka för att etablera en ny vandringsled mellan Skaraberg och Brunnsbo äng. Läs mer under avsnittet "Utvecklingsinriktning">Friluftsliv och rekreation.

Ombyggnaden av riksväg 49 hanteras av Trafikverket. Väg 49 går igenom ett känsligt område med höga natur- och kulturvärden. Trafikverket kontrollerar och kvalitetssäkrar nu det arbete som ska utföras. Enligt Trafikverket planeras i skrivande stund (december 2022) en byggstart under senare delen av 2023. Se vidare Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats. för mer information.

Översiktsplanen pekar på några möjliga nya cykelbanor:

- på landsbygden så att omgivande byar med 1 mils avstånd från Skara tätort, har möjlighet till trafiksäker väg med cykel.
- vägnätet för cykel ska stärkas mellan Skara och Falköping, Götene, Lidköping och Skövde.
- cykelled mellan väg 49 till Eggby ska utredas för att möjliggöra trafiksäker anslutning till regionala bussar. (En säker cykelled behöver nödvändigtvis inte gå samma sträcka som bilvägen).

Läs mer i avsnittet "Utvecklingsinriktning">Transportinfrastruktur.

I Sverige gäller strandskydd vid vattendrag och sjöar. Det kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Sedan 1994 syftar strandskyddet även till att skydda strandområden på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden.

Generellt gäller strandskydd 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet. Inom den strandskyddade zonen är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader. Läs mer om strandskydd hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Skara kommun menar att i de fall där strandområdena redan är påverkade av bebyggelse kan ytterligare hänsynsfull exploatering i dessa områden säkerställa områdets värden och allmänhetens tillgång till strandkanten. I flera fall bebyggdes de strandskyddade områdena långt innan de naturvärden som strandskyddet avser skydda hade uppmärksammats.

Om vi kan erbjuda platser för byggnation i närheten av vatten minskar också trycket på andra mer känsliga områden. Därför har kommunen föreslagit ett antal så kallade LIS-områden, för att på vissa platser möjliggöra byggnation inom strandskyddat område. Läs mer i avsnittet "Mark- och vattenanvändning">LIS-områden.

Skara kommun har i översiktsplanen tagit ställning för att kommunen till 2030 ska vara fossilt oberoende. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030 (från "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om"). Vidare att utsläppen av växthusgaser från Skara kommuns konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010. I avsnittet "Utvecklingsinriktning">Klimatpåverkan kan du läsa fler ställningstaganden som kommunen gör för att minska klimatpåverkande utsläpp.

Som en av flera åtgärder för att främja minskade klimatpåverkande utsläpp tar kommunen i översiktsplanen ställning för att ha en väl fungerande laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer på platser där bilen skulle parkerats även om den inte behövde laddas. Skara kommun bygger dock inga egna laddplatser, utan kan bara uppmuntra andra aktörer att bygga och visa på lämpliga platser för det.

I avsnittet "Utvecklingsinriktning">Klimatanpassning redogör kommunen för stöllningstaganden som ska göra kommunen bättre rustad för ett svårare klimat: Bland annat ska kommunen ska ta fram en handlingsplan för att hantera hälsoeffekter vid värmeböljor. Vid planering och nybyggnation ska kommunen ta hänsyn till förhöjda temperaturer till följd av klimatförändringar. I sin planering ska kommunen också ta hänsyn till klimatförändringar och dess negativa effekter såsom översvämningar, ras och skred.

Kommunen har i översiktsplanen tagit ställning för att trygga brukningsvärd jordbruksmark för att åtminstone bibehålla den självförsörjningsgrad av livsmedel som finns idag. Likaså är kommuen positiv till småskalig energiproduktion som vind- och solel. Självförsörjningsgraden inom både livsmedel och energi är dock generellt låg och än så länge är det upp till var och en att se över sina möjligheter för att bli helt eller nästan helt självförsörjande.

Vad har ändrats sedan samrådsförslaget?

Under asmrådsperioden november 2021-januari 2022 inkom många synpunkter. Synpunkterna, och hur de har hanterats i granskningsversionen av Översiktsplan 2040, finns samlade i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelse Länk till annan webbplats.

Översiktsplanen har fått en helt ny struktur, samtidigt som flera planerade bostadsområden tagits bort, andra har justerats och förklarande texter har lagts till och förtydligats. Tack vare många synpunkter från allmänhet, näringsliv och myndigheter har förslaget blivit mer i samklang med intressen och behov i kommunen.

Bland annat har ett tidigare föreslaget bostadsområde gjorts om till friluftsområde, FR 04. Läs mer under avsnittet "Områdessepcifika konsekvenser">Ardala.

Inga ändringar föreligger från föregående version.

I Axvall planerar vi bland annat för

  • LIS-område som möjliggör för ca 15-20 bostäder, större rekreationsområde, spontanidrott
  • Axevallavägen, där Trafikverket är väghållare, har pekats ut att på sikt omvandlas från landsväg genom byn till att få en högre gestaltningsmässighet och mer karaktär av en stadsgata genom byns centrum
  • Förtätning, exempelvis nya bostäder intill ICA
  • Strategiskt område vid militärens gamla lagerlokaler. På sikt kan man se bostäder här som varsamt planeras med hänsyn till den unika kulturmiljön.

Bland annat har LIS-området justerats och förtydligats jämfört med tidigare. Läs mer under avsnittet "Områdessepcifika konsekvenser">Eggby.

Område för ny bebyggelse har minskats ned och förtydliats. Läs mer under avsnittet "Områdessepcifika konsekvenser">Varnhem.

Bland annat har ett nytt område för bostäder tagits fram, TB Varnhem 07. Läs mer under avsnittet "Områdessepcifika konsekvenser">Varnhem.

Bland annat har planerad markanvändning för området norr om väg 49, "Planteringen", ändrats jämfört med tidigare. Läs mer under avsnittet "Områdessepcifika konsekvenser".

Hur går beslutsprocessen till?

Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Den förmedlar kommunens helhetssyn på utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen redovisar hur kommunen tillgodoser riksintressen och miljökvalitetsnormer.

Översiktsplanen gäller tills att kommunfullmäktige vill revidera den (Planen aktualiseras en gång per mandatperiod).

Denna sida uppdaterades