< >

Uppdrag till
nämnden för Service och teknik

Kommunens gemensamma miljöer skall vara attraktiva, trygga och tillgängliga. Oavsett hur man färdas ska framkomligheten vara god. Belysning och trygghetsskapande åtgärder ska prioriteras.

Kommunens verksamhetslokaler ska vara ändamålsenliga och anpassade till verksamheternas behov, samt uppfylla kraven enligt riktlinjerna för tillgängliga miljöer. Nämnden ska bedriva effektiv fastighetsförvaltning för att begränsa hyreskostnaderna. Kommunen ska ha en god lokalnöjdhet.

Nämnden har ett särskilt ansvar för att bedriva sin verksamhet hållbart både ekonomiskt och miljömässigt, men även med kvalité och effektivitet. Ny teknik och digitalisering är hjälpmedel som ska användas.

Uppdrag

 • Nämnden ska vara delaktig i den övergripande lokalutredningen som ska tas fram för samtliga lokaler som ägs eller används av Skara kommun och dess bolag, med syfte att nå en effektivare fastighetsförvaltning. Skillnader i hyresnivåer i förhållande till andra kommuners verksamhetsområde, inom t ex skola där Skara ligger högt, behöver belysas i en sådan utredning.

 • Nämnden får tillskott om 1,5 mkr i investeringsbudget för en lönsam utbyggnad av elproduktion och energiteknik som solceller, samt uppsättning av fler laddstolpar. Medlen kan även användas till energieffektivisering.

 • Alla kommunens tätorter ska ha ändamålsenlig skötsel av grönytor, park, gator och renhållning. Lämplig utsmyckning med blommor och belysning för ökad trivsel och trygghet ska finnas.

 • Nämnden ska säkerställa skötsel och underhåll av kommunens sjöar, vattendrag och våtmarker, som t ex Viktoriasjöarna, Hindsbosjön, Klostersjön och Drysan. En underhållsplan behöver tas fram för ett hållbart arbete.

 • Nämnden ska utreda om det finns intresse och behov hos invånarna av fler kolonilotter.

 • Utred möjligheten att inrätta en gemensam funktion för alla kommunens fordon, med ett samlat ansvar och utförande av service. Målet är att personal som jobbar i kommunen ska ha tillgång till bilar utan att behöva tillse service, däckbyte med mera. I bästa fall kan antalet bilar minskas.

 • Tillse att skötseln är bra för cykelvägar, gångbanor och vandringsleder. Kan göras genom samverkan med arbetsmarknadsinsatser. Detta gynnar rörelse och rekreation för invånarna.

 • Medborgarindex för gata/park behöver öka.

 • Kostenheten ska tillse att om möjligt använda närproducerade livsmedel och anpassa sina inköp efter säsong. Se över matsedeln för bästa möjliga variation i förhållande till kostnad, nu när priserna på kost ökar markant. Måltidsupplevelsen ska vara god.

 • Nämnden ska bistå kommunstyrelsen i genomförandet av de för nämnden relevanta delarna av miljöprogrammet.

 • Nämndens förebyggande arbete för krisberedskap inom eget arbetsområde behöver ses över utifrån alla tänkbara risker, såsom översvämning, brand med mera.

Denna sida uppdaterades