Foto: Janne Andersson, Skara

 

< >

Östra Entrén / Domprostegården 2:1 och Bilisten 1

Beskrivning

Ägaren för fastigheterna Bilisten 1 och Domprostegården 2:1 har bett kommunen att utreda möjligheterna att på dessa fastigheterna få bedriva handels- och restaurangverksamhet.

Fastigheterna ligger nära Julavaruhuset och annan restaurangverksamhet, varför kommunen anser att det finns goda skäl att pröva ifall det är möjligt att ändra de rådande detaljplanerna.

Kommunen anser att det i detta läge är lämpligt att ta ett större grepp och utöka planområdet så att det omfattar fler fastigheter. Området är strategiskt viktigt för handeln då det ligger nära E20, samtidigt som det ligger nära bostäder, skola och Vilanområdet samt även har betydelse för infrastrukturen. Denna del av Skara är en skärningspunkt för ett antal olika verksamheter och användningssätt samtidigt som det utgör en entré. Av denna anledning vill kommunen se över området i sin helhet, skapa bättre möjligheter att röra sig säkert och tryggt genom området, skapa bättre förutsättningar för handel och andra lämpliga verksamheter och ta tillvara på områdets förutsättningar.

Tidplan

Kommunen har just hållit ett större, internt, uppstartsmöte och ett antal möten med sökande för detaljplanen. Nu förbereds ytterligare möten och upphandling av konsulttjänster för nödvändiga utredningar såsom dagvattenutredning och bullerutredning.

Granskning

Kommunstyrelsen har i juni månad 2019 godkänt granskningshandlingarna till detaljplan för Domprostegården 2:1 och Bilisten och beslutat om att planen ska ställas ut för granskning enligt PBL kap. 5 §18.

Denna sida uppdaterades