< >

Plattformen, Skara

Kommunen har tagit initiativ till att ändra befintlig detaljplan för Stationsområdet etapp 1 (området där Stinsen nu byggs) nära busstationen, i centrala Skara.

Planändringen för Plattformen (B410) innebär i korthet:

  • Maximal nockhöjd för byggrätten på kv. Plattformen höjs med ca. 2 meter på totalt 5 våningar istället för tidigare tillåta 4 vån.
  • Förutom Bostäder och Centrum-användning tillåts även Parkering i bottenplan eller källarplan på kv. Plattformen, detta för att möjliggöra en flexibilitet och tillgodose efterfrågan på parkering som alternativ till centrum/handel i bottenplan.
  • Planen skyddar nu även viktiga ledningar samt ett äldre träd som klassas som särskilt skyddsvärt med över 1 meter i diameter (på parkeringsytan norr om Stinsen).

Detaljplanen var ute på Samråd under perioden mars-april 2023. Då synpunkter som krävde vissa justeringar inkom, skickas planen nu även ut på granskning.

Granskningshandlingen presenterades för Samhällsbyggnadsnämnden den 16 maj 2023 där mötet beslöt att skicka ut detaljplanen på granskning (SKA-SAM 2023-05-16 § 104). Detta är sista tillfället att lämna synpunkter på planförslaget och granskningen syftar till att man skall kunna yttra sig om de revideringar som gjorts sedan samrådet.

Plankarta och planbeskrivning kommer under granskningstiden finnas på kommunens anslagstavla utanför kontaktcenter i Stadshuset (Södra Kyrkogatan 2, Skara) samt nedan.

Synpunkter på detaljplanen ska senast torsdagen den 22 juni 2023 ha inkommit skriftligt till Skara kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 532 88 SKARA eller via mail. Uppge ditt namn, fastighet (alternativt adress) och ”Plattformen”. Av dina synpunkter ska det framgå vad det är i detaljplanen som du motsäger dig.

Planändringen genomförs med standardförfarande. Granskningen är sista chansen att lämna synpunkter. Därefter antas planändringen.

Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställs till planarkitekt Jonathan Naraine.

Vad som ändrats sedan samråd

Ändringar som gjorts efter samrådet:

  • Komplementbyggnader på Plattformen och Stinsen regleras till max 3,5 meters nockhöjd och på parkeringsytan och Thalia regleras taknock till max 3 meter. Detta för att bevara områdets karaktär, trygghet och attraktivitet.
  • Prickmark har tillkommit på kv. Stinsen samt parkering för att bevara områdets karaktär och siktlinjer till kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

  • Användningen ”Gågata” görs om till ”Gata” på Klostergatan för en mer flexibel detaljplan som möjliggör den nya gestaltning och ombyggnad som är tänkt här.


Denna sida uppdaterades