< >

Översiktsplan 2040 - granskning

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som tar sikte på år 2040. Den omfattar all mark och fastigheter i kommunen och stakar ut markanvändning och utvecklingsinriktningen för de kommande decennierna.

Ta del av översiktplanen 

Antagandeversionen av översiktsplanen beräknas publiceras här i slutet av juni 2023.

Granskning

Översiktsplanen presenterades för Kommunstyrelsen den 16 november 2022 då mötet beslöt att sända planen på granskning. Planförslaget har skickats till berörda sakägare och myndigheter för möjlighet att lämna synpunkter. Planen har presenterats genom utställning, öppet hus, pressinformation, Medborgartidningen, annonsering i tidningar och sociala medier samt andra kommunikationsinsatser.

Granskningsperioden är nu avslutad

Granskningsperioden pågick mellan 21 november 2022 och 31 januari 2023. Efter granskningsstidens slut sammanställs inkomna synpunkter och därefter bearbetas och justeras planförslaget inför beslut om antagande.

Ett stort tack till alla er som har engagerat er i planen och lämnat synpunkter på innehållet!

Frågor och svar

Vi har samlat frågor och svar kring granskningsversionen och ger exempel på vad som är ändrat sedan samrådsversionen av översiktsplanen.

Till sidan Frågor och svar

Podd om översiktplanen med planarkitekterna Axel Demker och Anders Aubry. Länk till annan webbplats.
(10 minuter)

Podd om hur vi jobbar vidare med genomförande och frågor kopplade till översiktsplanen efter studiebesök i Halmstad (17 minuter) Länk till annan webbplats.

Mona guidar i översiktsplanen (23 minuter)

Stadsarkitekt Mona Nilsson berättar om vad översiktsplanen baseras på, vad planen innebär och vilka förändringar som har skett sedan samrådsversionen. Hon visar också hur man har tänkt när man har pekat ut områden för bebyggelse, verksamheter, friluftsliv och strandnära boende.
Denna sida uppdaterades