< >

Avgifter för äldre

Vi tar ut en avgift för vård och omsorg och hur stor den är beräknas utifrån din inkomst och hur mycket hjälp du får.

För att vi ska veta hur mycket du ska betala kan du lämna uppgifter om din ekonomi. Om din inkomst eller dina boendekostnader ändras under året, ska du meddela det till oss så att vi kan reglera avgiften som du ska betala.

Du kan välja att acceptera högsta avgift, vi gör då ingen ekonomisk beräkning utan högsta avgift för beviljade insatser är det som debiteras.

Vad räknas som inkomst?

Det som räknas som inkomst är de inkomster du har som är skattepliktiga, inkomst av kapital och vissa andra inkomster som till exempel bostadstillägg. I början av varje år skickar vi ut en inkomstförfrågan och räknar om avgiftsunderlaget.

Maxtaxa - Högkostnadsskydd

För 2024 är den högsta avgiften för vård, omsorg och socialt stöd enligt lag fastställd till 2 575 kronor per månad.

Alla avgifter och förbehållsbeloppets storlek är grundat på prisbasbeloppet (57 300 kr för år 2024) och justeras årligen.

Avgiften påverkas även av dina inkomster och din hyra. Det innebär alltså att den kan vara lägre.

För kommunens portionspris gäller självkostnadsprincipen.

Har du frågor om din avgift är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare via telefon eller mail. 

Kostnaden är 388 kronor per månad. I kostnaden ingår även mobilabonnemang och samtalskostnad.

Trygghetslarm

Alla som bor hemma och får besök av hemvården betalar enligt avgiftstaxan nedan. Ditt avgiftsutrymme styr hur mycket just Du ska betala i avgift.

Avgiften debiteras i efterskott och betalningstiden är 30 dagar. Gifta makar får varsin faktura om båda har hemtjänst.

Nivå

Antal hjälptillfällen/vecka

Avgift/månad

Nivå 1

1 - 6

1 208 kronor

Nivå 2

7 - 14

1 720 kronor

Nivå 3

15 och uppåt

2 575 kronor


Frånvaro ordinärt boende

Reducering av avgift sker i samband med avgiftsdebitering månaden efter den månad då frånvaron inträffat.

Avgiftsbefrielse medges om den enskilde minst 14 dagar i förväg avsäger sig hemvårdsinsatser under en period om minst 4 kalenderdagar i följd. 

Vid sjukhusvistelse sker avdrag från dag 1. In- och utskrivnings dag räknas som en dag.

Avser avgiften trygghetslarm görs inget avdrag vid frånvaro.

Avser avgiften hemsjukvård görs inget avdrag vid frånvaro kortare än hel kalendermånad.

Avgiften debiteras i efterskott och betalningstiden är 30 dagar. Gifta makar får varsin faktura om båda har hemtjänst.

Hemtjänst

Boendekostnad

Boendekostnaden bärs av dig som enskild, som har kontrakt på din bostad. Du bör ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Kostnaden för hyra i särskilt boende regleras i hyreslagstiftningen.

Matkostnad

Matkostnaden för 2024 är 3 800 kronor per månad.

Kostnad för vård, omsorg och socialt stöd

I särskilt boende betalar du som högst 2 575 kronor per månad för all vård, omsorg och socialt stöd, oberoende av hur mycket hjälp du behöver.

Frånvaro särskilt boende

Reducering av avgift sker i samband med avgiftsdebitering månaden efter den månad då frånvaron inträffat. Hyra/hyresavgift reduceras inte vid frånvaro.

För att du ska få rätt kostnader ska du fylla i blanketten Inkomstförfrågan.

Vårdavgift 86 kronor per dygn.

Matkostnad tillkommer med 127 kronor per dygn.

In-och utskrivningsdag räknas som en dag.

Korttidsvistelse

Växelvård

Matkostnaden är 72 kronor per portion.

Dagverksamhet

Kostnaden är 49 kronor per portion.
Leverans sker en gång per vecka och kostar 47 kronor per leverans.

Kostnaden är 692 kronor per månad om du endast har hemsjukvård som insats.
Har du andra biståndsbedömda insatser är kostnaden 403 kronor per månad.

Övrig information

För att fastställa din korrekta avgift behövs att du lämnar  in de uppgifter som påverkar avgiftsutrymmet till avgiftshandläggare. Alla uppgifter lämnas på blanketten Inkomstförfrågan. Avgiften räknas om varje år samt vid eventuella förändringar.

Om inkomstuppgifter inte lämnas kommer högsta avgift enligt gällande taxa debiteras.

Avgiften kan påverkas om:

  • Inkomstförhållandena förändras
  • Bostadstilläggets storlek ändras
  • Familjeförhållanden förändras
  • Förbehållsbeloppet behöver ändras
  • Insatserna ändras 

Avgiftsberäkning för sammanboende

När det gäller makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster. Detta gäller inte om en eller båda bor på särskilt boende.

Är du sambo räknas inte inkomsterna samman. Däremot har du samma förbehållsbelopp som makar eftersom man har hushållsgemensamma utgifter.

Makar och sammanboende betalar båda var sin avgift under förutsättning att båda har biståndsbeslut.

Jämkning dubbla bostadskostnader – vid inflyttning särskilt boende

Du som fått beslut om särskilt boende och som bor i hyresrätt kan ansöka om jämkning och då få hyran jämkad i max tre månader. Ansökan om jämkning ska ha inkommit till avgiftshandläggare senast två månader efter inflyttning till särskilt boende. 

  • Vid ansökan om jämkning kontrolleras förmögenheten vid årsskiftet. Om förmögenheten överstiger ett prisbasbelopp prövas inte rätten till jämkning.
  • Du som ansöker om jämkning måste söka bostadstillägg, prövning av jämkning görs inte förrän besked kommit från pensionsmyndigheten om eventuellt bostadstillägg.
  • Med ansökan bifogar du: årsbesked från bank, kopia på senaste självdeklarationen, kvitto/kontoutdrag på inbetald hyra samt kopia på uppsägning av lägenhet.
    Hyresjämkning Pdf, 40.3 kB.

Bostadstillägg för dig som är pensionär

Du som är 65 år eller äldre behöver ansöka om bostadstillägg för pensionärer (BTP) från Pensionsmyndigheten. Om din inkomst eller hyra ändras ska detta anmälas till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.
839 89 Östersund
Telefon: 0771-77 67 76

Bostadsbidrag till dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ansöker om bostadsbidrag (BOB) hos Försäkringskassan. Om din inkomst eller hyra ändras ska detta anmälas till Försäkringskassan.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats.
531 30 Lidköping
Telefon: 0771-52 45 24
Besöksadress:
Fiskaregatan 4 B, Lidköping

Om omsorgsnämnden fattar beslut om att avslå din ansökan kommer du få ett skriftligt beslut. Omsorgsnämnden är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning.

Om du behöver hjälp och information om hur du gör för att överklaga kan handläggaren hjälpa dig.

En besvärshandling som inkommit i rätt tid ska utredas och omprövas. Överklagandet ska adresseras till förvaltningsrätten och skickas/inlämnas till kommunen inom tid som anges i lag.

Besvärsskrivelsen skall adresseras till Förvaltningsrätten, men lämnas till:

Skara Kommun
Omsorgsförvaltningen

532 88 SKARA

Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyran kan prövas av hyresnämnden.

Denna sida uppdaterades