< >

Allmänna handlingar

Allmänna handlingar finns inom alla myndigheter. En handling kan vara i text, bild eller någon form av upptagning som kan spelas upp med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Till exempel e-post, sms, brev, ljudupptagning m.m.

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen utgör en del av Sveriges grundlag och innebär rätt för alla att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Skara kommun.

Alla handlingar som inte innehåller sekretess är offentliga. Detta innebär att alla kan ta del av dom. Den offentliga verksamheten ska kunna granskas och kontrolleras och det ska bidra till att myndigheternas verksamhet är rättssäker och effektiv. Om du ber om att få ta del av en allmän handling måste myndigheten skyndsamt lämna ut den.

Vilka handlingar kan jag ta del av?

Du kan ta del av alla handlingar som är allmänna. Undantagna är de som innehåller sekretess.

Vad är en allmän handling?

Med allmän handling menas varje handling som är förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller någon av kommunens nämnder). Handlingen ska också vara inkommen eller upprättad hos en myndighet.

En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. En handling är upprättad om den till exempel är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. När protokoll har justerats (godkända) är dessa upprättade.

Undantaget är trycksaker eller sådant som uppenbart saknar betydelse för myndighetens verksamhet, exempelvis massutskick av reklam.

Handlingar i kommunen förvaras på en mängd olika sätt. Exempelvis diariet, olika verksamhetssystem mailinkorgar och arkivet.

Vad innebär sekretessbelagda handlingar? 

En del uppgifter i allmänna handlingar innehåller känsliga personuppgifter eller är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Det innebär att din rätt att läsa handlingarna är begränsad. Vi får inte lämna ut de delar av handlingarna som innehåller hemliga uppgifter.

Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten.

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

Du kan antingen kontakta oss eller besöka oss för att ta del av allmänna handlingar. Handlingar finns hos respektive styrelse och nämnd, äldre handlingar finns i kommunarkivet. Enligt lag har du rätt att få ta del av dom så fort som möjligt.

Du har rätt att vara anonym när du begär att få ta del av handlingar och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. Du får inte ta med dig handlingarna hem. Däremot får du kopiera dom och sedan ta med dig kopiorna hem. Avgift för detta kan tas ut enligt särskild taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Går det att skicka handlingarna via e-post är det också en möjlighet.

Avslås begäran om utlämnande av handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning från den aktuella styrelsen eller nämnden. 

Denna sida uppdaterades