Pedagog Angela Skoglund tillsammans med en barngrupp i en språkutvecklande aktivitet

< >


Fler pedagoger i Skaras förskolor

Storleken på barngrupperna i Skaras kommunala förskolor har minskat, tack vare satsningar på mer personal och statliga bidrag. Från 2018 till 2020 minskade snittet från 6,0 till 5,3 barn per årsarbetare. Ett genomsnitt som nu är i linje med landets andra kommuner och första gången sedan 2013.

Barn- och utbildningsförvaltningen har aktivt sökt stadsbidrag och fått det beviljat från Skolverket. Tillskottet ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av barngruppernas storlek i förskolan. Kommunen har kunnat anställa fler pedagoger i verksamheterna och på så sätt kunnat minska storleken på barngrupperna.

- Tack vare att Skolverket har beviljat statsbidrag för minskade barngrupper, har Skara kommun kunnat organisera miljö och barngrupper för att det ska gynna de allra yngsta barnens utbildning och undervisning, säger Ulrika Kragner biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltnignen.

Barn som deltar i språkutvecklande aktivitet tillsammans med pedagog

Barn i språkutvecklande aktivitet tillsammans med pedagog

Arbetet på Skaras förskolor

Minskade barngrupper möjliggör en bättre arbetsmiljö för både barn och personal i våra förskolor.

- Skara kommuns förskolor har även beviljats statsbidrag för att arbeta språkutvecklande, detta medför utveckling av lärmiljöer samt ytterligare pedagognärvaro. Förskolorna kan erbjuda en likvärdig utbildning även för de allra yngsta. säger Freja Lindahl rektor för förskolorna Lindängen, Millan, Ving och dagbarnvårdare.

En ökad pedagognärvaro i en grupp med färre barn gynnar barns lust till lärande, utveckling och ger en vistelsetid präglad av kvalitet. Alla barn får sitt omsorgsbehov tillgodosett, barnen blir sedda och bekräftade i sitt lärande.

- Tack vare den extra satsningen har vi kunnat planera aktiviteter efter barns intresse och kunnat ge det lilla extra. Språksamling med fyra barn 1-2 år ser vi gynnar deras lärande och deras identitetsskapande som går hand i hand med språket, säger Angela Skoglund pedagog i Skara kommun.

Rektor Freja Lindahl i språklig temamiljö på en avdelning.

Rektor Freja Lindahl i språklig temamiljö på en avdelning.

En förskola i framkant

Förskolan ska möjliggöra att barn kan, vill och vågar.

- Vi har satsat på förskolan, och nu kan vi tydligt se att det gett resultat. För andra året i rad ser vi tydligt hur antal barn per årsarbetare minskat ordentligt, säger Lotta Grönlund Plöen utbildningsnämndens ordförande (M).

2021 års siffor presenteras först under nästa vår.

 Lotta Grönlund Plöen och Ulrika Kragner

Lotta Grönlund Plöen och Ulrika Kragner är glada att till den positiva trenden i Skaras förskolor.

Denna sida uppdaterades