< >


Helhetsgrepp kring Björndammen

De senaste årens omgestaltning av Skaraborgsgatan och stationen kommer nu att krönas med ett helhetsgrepp kring beläggning, belysning, plantering och trafiksäkerhet vid Björndammen.

Syftet med ombyggnationen är att skapa en tryggare, snyggare och mer tillgänglig gestaltning.

- Vi vill skapa en enhetlighet runt hela Björndammen, med ett större genomflöde av människor, säger planarkitekt Anders Aubry.

Överlag kommer belysningen förbättras med några extra belysningsstolpar och ljuspollare. Det blir ny plattläggning på en del av platsen och fler ledstråk. Cykelparkeringen bakom pizzerian flyttas ut något för att ge en öppnare och ljusare placering.

- Det känns bra att ta tag i denna centrala miljö och utforma platsen så att den blir både tryggare och snyggare, säger Sture Nilsson, ordförande i nämnden för Service och teknik.

Även gestaltningen kring själva dammen ses över. Där kommer de grusade gångvägarna att plattsättas. Nya rostfärgade planeringslådor för växter placeras med lite mellanrum så att man kan gå fram till dammen på ett par ställen.

- Vi vill göra Björndammen mer tillgänglig för barnfamiljer att vistas vid och även underlätta för barnen att komma ända fram till kanten på dammen och få doppa fingrarna i vattnet. Vi vill ge en känsla av natur mitt i staden, lite som en skogstjärn omgiven av höga träd, säger planarkitekt Anders Aubry.

Byggstarten närmar sig

Arbetena delas in i fem etapper där byggstarten på den första delen beräknas till tidigast slutet av februari. Tidpunkten har att göra med hur väderförhållandena ser ut, något man får ta extra hänsyn till då arbetet görs mitt i vintern. De två följande etapperna sker till viss del parallellt under våren och de två sista görs efter sommaren.

  • Etapp 1: feb/mars - vid pizzerian
  • Etapp 2: april/maj - östra sidan av Björndammen
  • Etapp 3: Maj/juni - området runt dammen
  • Etapp 4 och 5: Efter sommaren - åtgärder vid Skaraborgsgatan

Oförändrat antal parkeringar

Under byggtiden kommer några parkeringsplatser att tas i anspråk, men efter själva ombyggnaden kommer antalet parkeringsplatser att vara oförändrat. De tre platser som togs bort i samband med byggandet av gång-och cykelvägen på västra sidan ersätts med tre nya platser på den östra sidan.

Enkelriktat ger säkrare trafikmiljö

Efter sommaren påbörjas de två sista etapperna som bland annat innebär att trafiken enkelriktas fullt ut. Möjligheten att köra in på den sida där Vadsbolås ligger tas alltså bort. Däremot kommer det att gå att köra ut och svänga både höger och vänster.

- Den planerade trafikmiljön kring Björndammen innebär minskad risk för konflikter mellan bilister, cyklister och fotgängare. Platsens nya utformning innebär också att den blir mer tillgänglig för alla, säger gatuchef Mats Bäck.

Mer material

Film om Björndammen Länk till annan webbplats.

Projektsida om Björndammen 

Denna sida uppdaterades