< >

Kommunens organisation

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med två tillhörande utskott, beredningsutskottet och personalutskottet. Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen, som leds av kommundirektören.

Därutöver finns ett antal nämnder, som har det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Nämnderna ger uppdrag och ekonomiska resurser till kommunala enheter eller köper tjänster av privata entreprenörer. De har också ansvar för uppföljning av både verksamheten och det ekonomiska resultatet. Nämnderna har stöd och hjälp av sina förvaltningskontor och dess medarbetare.

Kommundirektören

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson och anställs av kommunstyrelsen. Kommundirektören ansvarar för att alla politiskt fattade beslut verkställs och leder kommunens medarbetare tillsammans med en ledningsgrupp som består av en stab och förvaltningschefer. I staben ingår ekonomichef, kanslichef, chefsjurist, HR- och kommunikationschef och biträdande kommundirektör.

Denna sida uppdaterades