Vattnet släpps på till våtmarken i Varnhem
Vattnet släpps på till våtmarken i Varnhem
Vattnet släpps på till våtmarken i Varnhem
Projektledare och miljöstrateg Abbe Sahli intervjuas av Skaraborgs läns tidning.
Vattnet släpps på till våtmarken i Varnhem
Vattnet släpps på till våtmarken i Varnhem. En sjö börjas bildas framför Kata Gård.
En sjö börjar bildas framför Kata Gård.
Maria Vretemark, Västergötlands museum och Marie Wennerholm, Skara kommun.
< >

Utvecklingsområde Varnhem

I Varnhem pågår många olika utvecklingsspår samtidigt, särskilt inom infrastruktur och besöksmålsutveckling.

Skara kommun bildade under 2013 en övergripande projektorganisation för att samordna och effektivisera kommunens insatser i Varnhem med omnejd.En nulägesrapport har tagits fram för att klargöra kommunens insatser i Varnhem idag, och för att få en helhetsbild över vad som behöver göras och hur insatserna förhåller sig till varandra. En länk till nulägesrapporten hittar du i högerspalten. Arbetsgruppen består av representanter från kommunledningskontoret och Centrumbostäder.

Bakgrund

Bakgrunden till satsningen är det fokus som under flera år har varit på Varnhem, Hornborga och Valle. De unika kultur- och naturvärdena och det centrala läget gör området attraktivt både ur ett boende-, näringslivs- och besöksperspektiv. 

Viktigt att ta vara på lokal drivkraft och engagemang

Engagemang och intresse för att utveckla Varnhem finns, det råder det ingen tvekan om. Utvecklingsprocesser tar tid och det är många intressenter som måste samarbeta för att nå de mål och visioner som finns. Den viktigaste drivkraften är det engagemang och initiativ som finns på bygden.

Kommunen är med och skapar en stabil grund

Kommunen spelar också en viktig roll genom att skapa en stabil grund som möjliggör utveckling i området. Den grunden består av en väl fungerande infrastruktur i form av vägar, vatten, avlopp, kommunikationer, utbildning, vård och omsorg.

Information och dialog

Skara kommun är mån om en god medborgardialog. I Varnhem sker dettta bland annat genom informationsträffar.

Boendemöjligheter i Varnhem

Det är kommunens uppgift att kunna erbjuda attraktiva tomter och olika boendeformer i området. Den unika miljön i området ger både möjlifgeter och utmaningar. En kulturhistorisk inventering har gjorts för Varnhem och en FÖP, fördjupad översiktsplan, för Varnhem och Ljungstorp togs fram 2015. Centrumbostäder, som är ett kommunalägt bolag, ser Varnhem som en ort med stor utvecklingspotential. För att de ska kunna satsa i Varnhem måste det arbetas fram nya detaljplanlagda områden.

Varnhem som besöksmål

Vad gäller besöksnäringen så utgör Varnhem, Hornborgaområdet och Valle ett nav i arbetet med att utveckla turismen i Skaraborg. En förstudie och en vision kring omgestaltningen av klosterkyrkans närområde har arbetats fram på initiativ från Västsvenska turistrådet.

2013 inleddes samarbete med flera olika intressenter för att möjliggöra en överbyggnad över ”Sveriges äldsta kyrkorum” på kullen bakom Klosterkyrkan. Kata gård invigdes i maj 2017. Glädjande nog besöktes Kata Gård av över 70 000 besökare redan första året, bland dem kronprinsessan Victoria och prins Daniel. 

Våtmark anlagd - Klostersjön har återskapats

Kommunen satsar på vidare utveckling av besöksmålet genom att anlägga en mindre sjö/våtmark söder om klosterområdet.

Våtmarken återskapas - varnhem.se Länk till annan webbplats.

Klostersjön - varnhem.se Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades